041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.03ETICS s ploščami iz mineralne volne (MV-PL)
Dodatna mehanska pritrditev (vijačna/udarna sidra in pokrivni čepi/rondele) je opisana v ločenih postavkah. Za skupino izolacijskih materialov MV-PT5 in MV-PT80 pritrditev z vijačnimi/udarnimi sidri in pokrivnimi čepi (rondele) mora biti razpisana v ločenih postavkah.
01.44.03.01ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT5) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (μ- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10
01.44.03.01EETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 10 cm
01.44.03.01FETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 12 cm
01.44.03.01GETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 14 cm
01.44.03.01HETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 16 cm
01.44.03.01IETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 18 cm
01.44.03.01JETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 20 cm
01.44.03.01KETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm _____ cm
01.44.03.01XETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 5 mm, 15 cm
01.44.03.02ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT5) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm).
01.44.03.02EETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 10 cm, μ = 10
01.44.03.02FETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 12 cm, μ = 10
01.44.03.02GETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 14 cm, μ = 10
01.44.03.02HETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 16 cm, μ = 10
01.44.03.02IETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 18 cm, μ = 10
01.44.03.02JETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 20 cm, μ = 10
01.44.03.02KETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, ______ cm, μ = 10
01.44.03.02XETICS MV-PT5, 0,034 W/mK, 8 mm, 15 cm, μ = 10
01.44.03.11ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT10) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacije (cm).
01.44.03.11EETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 10 cm
01.44.03.11FETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 12 cm
01.44.03.11GETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 14 cm
01.44.03.11HETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 16 cm
01.44.03.11IETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 18 cm
01.44.03.11JETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 20 cm
01.44.03.11KETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, ______ cm
01.44.03.11XETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 5 mm, 15 cm
01.44.03.12ETICS iz izolacijskih plošč iz mineralne volne (MV-PT10) z vzdolžnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m).
01.44.03.12EETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 10 cm
01.44.03.12FETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 12 cm
01.44.03.12GETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 14 cm
01.44.03.12HETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 16 cm
01.44.03.12IETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 18 cm
01.44.03.12JETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, 20 cm
01.44.03.12KETICS MV-PT10, 0,036 W/mK, 8 mm, _____
01.44.03.21ETICS iz izolacijskih lamel iz mineralne volne (MV-PT80) s pravokotnimi vlakni (lamelami), lepljenimi po celotni površini, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m).
01.44.03.21EETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 10 cm
01.44.03.21FETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 12 cm
01.44.03.21GETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 14 cm
01.44.03.21HETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 16 cm
01.44.03.21IETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 18 cm
01.44.03.21JETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 20 cm
01.44.03.21KETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, _____ cm
01.44.03.21XETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 5 mm, 15 cm
01.44.03.22ETICS iz izolacijskih lamel iz mineralne volne (MV-PT80) s pravokotnimi vlakni (lamelami), lepljenimi po celotni površini, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni lambda vrednost W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm), razplastna trdnost (TR - kPa) in debelina izolacijskega materiala (m).
01.44.03.22EETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 10 cm
01.44.03.22FETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 12 cm
01.44.03.22GETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 14 cm
01.44.03.22HETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 16 cm
01.44.03.22IETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 18 cm
01.44.03.22JETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 20 cm
01.44.03.22KETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, _____ cm
01.44.03.22XETICS MV-PT80, 0,040 W/mK, 8 mm, 15 cm
01.44.03.25Doplačilo (Dp.) k ETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne (MV-PL) za izvedbo podzidka, v različici odpornosti proti udarcem.
01.44.03.25ADp k ETICS MV-PL za večjo odpornost na udarce
Za večjo odpornost na udarce
01.44.03.26Doplačilo (Dp.) k ETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne (MV-PL).
01.44.03.26BDp k ETICS MV-PL za oblaganje vencev
Za oteženo delo pri izolaciji gladkih vencev
Obračuna se razvita obdelane površine.
01.44.03.26DDp k ETICS MV-PL za strešno okno, atiko
Za oteženo delo pri delu na strešnih oknih, notranjih površinah atik in konstrukcijah na poševnih strehah, brez dimnikov.
01.44.03.31ETICS z vodoravnimi vlakni, vključno z lepilom in armiranim ometom.
01.44.03.31XETICS z izolacijskimi ploščami iz mineralne volne
Izolacijske plošče iz mineralne volne:
- Lambda vrednost W/(mK): ______-
- Najmanjša debelina osnovnega ometa (mm): ________
- Debelina izolacije (cm): __________