041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.05Profilno steklo
1. Splošno:

1.1 V nadaljevanju je opisana dobava in vgradnja profilnega stekla v okvirje (npr.kopelit steklo)

1.2 Dobava in montaža okvirja, če ne zagotovi naročnik (NA), sta opisani v ločenih postavkah.

1.3 Tesnjenje z zasteklitvenimi letvicami je opisano v ločenih postavkah.

2. Obseg del/vračunana dela:

2.1 Cene na enoto veljajo za zmontirane elemente ne glede na vgradno višino.

2.2 V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• dodatna dela zaradi uporabe lestev ali gradbenih odrov
• obojestranska zatesnitev zasteklitvenih pasov z dvostensko namestitvijo z elastično tesnilno maso (do preseka 50 mm²)
01.42.05.01Običajno profilno steklo, enoslojno, v pripravljenem okvirju, vertikalna vgradnja.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.01AProfilno steklo vertikalno 1-slojno 232/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.05.01BProfilno steklo vertikalno 1-slojno 262/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Izmere (širina x višina):_________x________ cm
kos
01.42.05.01CProfilno steklo vertikalno 1-slojno 331/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x_________cm
kos
01.42.05.01DProfilno steklo vertikalno 1-slojno 498/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x___________cm
kos
01.42.05.02Običajno profilno steklo, dvoslojno (2-slojno), v pripravljenem okvirju, vertikalna vgradnja.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.02AProfilno steklo vertikalno 2-slojno 232/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:
Izmere (širina x višina):________x__________cm
kos
01.42.05.02BProfilno steklo vertikalno 2-slojno 262/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x__________cm
kos
01.42.05.02CProfilno steklo vertikalno 2-slojno 331/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):_________x__________cm
kos
01.42.05.02DProfilno steklo vertikalno 2-slojno 498/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):______x________cm
kos
01.42.05.03Običajno profilno steklo, enoslojno, v pripravljenem okvirju, vertikalna vgradnja.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.03AProfilno steklo vertikalno 1-slojno 232/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):__________x_______cm
kos
01.42.05.03BProfilno steklo vertikalno 1-slojno 262/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):_______x_______cm
kos
01.42.05.03CProfilno steklo vertikalnao 1-slojno 331/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmera (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.05.04Običajno profilno steklo, dvoslojno (2-slojno), v pripravljenem okvirju, vertikalna vgradnja.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.04AProfilno steklo vertikalno 2-slojno 232/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_________x_________cm
kos
01.42.05.04BProfilno steklo vertikalno 2-slojno 262/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina):______x______cm
kos
01.42.05.04CProfilno steklo vertikalno 2-slojno 331/60/7mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmera (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.05.11Običajno profilno steklo, enoslojno, v pripravljene okvirju, položeno vodoravno, vključno s podpornim nosilcem.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.11AProfilno steklo vodoravno 1-slojno 232/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:__________
Izmera (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.05.11BProfilno steklo vodoravno 1-slojno 262/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x________cm
kos
01.42.05.11CProfilno steklo vodoravno 1-slojno 331/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):________x________cm
kos
01.42.05.11DProfilno steklo vodoravno 1-slojno 498/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmera (širina x višina):________x________cm
kos
01.42.05.11EDp za posebne izvedbe 1-slojno za višino prirobnice/debelino stekla
Doplačilo (dp) za višino prirobnice 60 mm in debelino stekla 7 mm.
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.12Običajno profilno steklo, dvoslojno, v pripravljenem okvirju, položeno vodoravno. Vključno s podpornim nosilcem.
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.12AProfilno steklo vodoravno 2-slojno 232/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
Izmera (širina x višina): ___________
kos
01.42.05.12BProfilno steklo vodoravno 2-slojno 262/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu: ___________
Izmera (širina x višina): ____________
kos
01.42.05.12CProfilno steklo vodoravno 2-slojno 331/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu: ____________
Izmera (širina x višina): ____________
kos
01.42.05.12DProfilno steklo vodoravno 2-slojno 498/41/6 mm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
Izmera (širina x višina): ___________
kos
01.42.05.12EDp za posebne izvedbe 2-slojno za višino prirobnice/debelino stekla
Doplačilo (dp) za višino prirobnice 60 mm in debelino stekla 7 mm.
Velja za postavke: __________
kos
01.42.05.21Doplačilo (dp) k običajnemu profilnemu steklu, toplotno kaljeno (ESG).
• za posodo
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.21ADp za profilno steklo 232/41/6+ESG
Velja za postavke:_______
kos
01.42.05.21BDp za profilno steklo 262/41/6+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.21CDp za profilno steklo 331/41/6+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.21DDp za profilno steklo 498/41/6+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.21EDp za profilno steklo 232/60/7+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.21FDp za profilno steklo 262/60/7+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.21GDp za profilno steklo 331/60/7+ESG
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22Doplačilo (dp) k običajnemu profilnemu steklu za toplotno kaljeno (ESG), emajliranje (s steklokeramičnimi barvami).
• za posodo
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.22ADp za profilno steklo 232/41/6+ESG+emajlirano
Velja za postavke:_______
kos
01.42.05.22BDp za profilno steklo 262/41/6+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22CDp za profilno steklo 331/41/6+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22DDp za profilno steklo 498/41/6+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22EDp za profilno steklo 232/60/7+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22FDp za profilno steklo 262/60/7+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.22GDp za profilno steklo 331/60/7+ESG+emajlirano
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23Doplačilo (dp) k običajnemu profilnemu steklu, toplotno kaljeno (ESG), emajliranje (s steklokeramičnimi barvami) in izveden HS-test (HST)
• za posodo
Kot podatek so navedeni širina profila (mm), širina stranskega dela (prirobnice) (mm) in debelina stekla (mm).
01.42.05.23ADp za profilno steklo 232/41/6+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:_______
kos
01.42.05.23BDp za profilno steklo 262/41/6+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23CDp za profilno steklo 331/41/6+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23DDp za profilno steklo 498/41/6+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23EDp za profilno steklo 232/60/7+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23FDp za profilno steklo 262/60/7+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.23GDp za profilno steklo 331/60/7+ESG+emajlirano+HST
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.24Doplačilo (dp) za nanos (zaščita pred toploto in soncem), druga površina (peskanje) ali druge steklene izvedbe (prozorna, modra, oblike, belo steklo, valovito (Wave).
Kot podatek je navedena (od/do) širina profila (mm).
01.42.05.24ADp za profilno steklo 232-498 plus 1,7 (toplotno-zaščitni nanos)
Toplotno-zaščitni nanos.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_______
kos
01.42.05.24BDp za profilno steklo 232 in 331/60/7 plus 1,7 (toplotno-zaščitni nanos)
Toplotno-zaščitni nanos.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24CDp za profilno steklo 232-498+Antisol (zaščitni nanos pred soncem)
Zaščitni nanos pred soncem.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24DDp za profilno steklo 23 i9n 331/60/7+Antisol (zaščitni nanos pred soncem)
Zaščitni nanos pred soncem.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24EDp za profilno steklo 232-498+barva ametist
Barva stekla ametist.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24FDp za profilno steklo 232 in 331/60/7+barva ametist
Barva stekla ametist.
Navedba širine profila (mm):__________
Velja za postavke:__________
kos
01.42.05.24IDp za profilno steklo 262+prozorno (brez dekorja)
Prozorna vrsta stekla.
Velja za postavke:____________
kos
01.42.05.24JDp za profilno steklo 262/60/7+prozorno (brez dekorja)
Prozorna vrsta stekla.
Velja za postavke:__________
kos
01.42.05.24LDp za profilno steklo 232-498+belo steklo
Vrsta stekla - belo steklo.
Navedba širine profila (mm):_________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.05.24MDp profilno steklo 232 in 331/60/7+belo steklo
Vrsta stekla - belo steklo.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:________
kos
01.42.05.24NDp za profilno steklo 232-498+peskano (opalna barva)
Steklene izvedbe peskane.
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:_______
kos
01.42.05.24ODp za profilno steklo 232 in 331/60/7+peskano (opalna barva)
Steklene izvedbe peskane.
Navedba širine profila (mm): ________
Velja za postavke:__________
kos
01.42.05.24PDp za profilno steklo 232-498+posebna oblika
Posebna oblika:
Navedba širine profila (mm):_________
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24QDp za profilno steklo 232 in 331/60/7+posebna oblika
Posebna oblika:
Navedba širine profila (mm):__________
Velja za postavke:___________
kos
01.42.05.24RDp za profilno steklo 232-498+posebna barva
Posebna barva:
Navedba širine profila (mm):_______
Velja za postavke:_________
kos
01.42.05.24SDp za profilno steklo 232 in 331/60/7+posebna barva
Posebna barva:___________
Navedba širine profila (mm):________
Velja za postavke:__________
kos
01.42.05.31Doplačilo (dp) za dodatno zatesnitev stranskih delov (prirobnice) med seboj (pri enoslojni izvedbi) z elastično tesnilno maso.
01.42.05.31ADp k enojnemu prof.steklu za dodatno zatesnitev
Velja za postavke: _________
kos
01.42.05.32Zatesnitev spojev do okvirja z elastično tesnilno maso.
01.42.05.32AZatesnitev spoja okvirja profilno steklo
Spoj okvirja do profilnega stekla, na vsako stran.
m
01.42.05.41Sistem okvirjev iz aluminija, neobdelano, širina okvirja 60 mm, običajno. Kot podatek je navedena širina okvirja (mm).
Pri spodnjem profilu okvirja je dodatno navedena širina aluminijaste okenske police (mm).
01.42.05.41AAluminijasti okvir, 60 mm zgornji in stranski profil okvirja
Zgornji in stranski profil okvirja.
m
01.42.05.41BAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja (brez okenske police)
Spodnji profil okvirja, brez okenske police.
m
01.42.05.41CAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 50 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41DAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 80 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41EAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 100 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41FAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 120 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41GAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 150 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41HAluminijasti okvir, 60 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 180 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.41IDp za alu okvir,60 mm eloksiran
Doplačilo (dp) za profil okvirja eloksiran.
Profil:_______
Barva:_______
m
01.42.05.41JDp alu okvir,60 mm prašno lakirano
Doplačilo (dp) za profil okvirja prašno lakirano.
Profil: ________
Barva: ________
m
01.42.05.42Sistem okvirjev iz aluminija, neobdelano, širina okvirja 60 mm, izolirano (izol.).
Kot podatek je navedena širina okvirja (mm). Pri spodnjem profilu okvirja je dodatno navedena širina aluminijaste okenske police (mm).
01.42.05.42AAluminijasti okvir, 60 mm izol.,zgornji in str. profil okvirja
Zgornji in stranski profil okvirja.
m
01.42.05.42BAluminijasti okvir, 60 mm izol., spodnji profil okvirja (brez okenske police)
Spodnji profil okvirja, brez okenske police.
m
01.42.05.42CAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 50 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42DAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 80 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42EAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 100 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42FAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 120 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42GAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 150 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42HAluminijasti okvir, 60 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 180 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.42IDp za alu okvir, 60 mm izol.eloksiran
Doplačilo (dp) za profil okvirja eloksiran.
Profil:________
Barva:_______
m
01.42.05.42JDp alu okvir, 60 mm izol. prašno lakirano
Doplačilo (dp) za profil okvirja prašno lakirano.
Profil:_______
Barva:_______
m
01.42.05.43Sistem okvirjev iz aluminija, neobdelano, širina okvirja 83 mm, običajno. Kot podatek je navedena širina okvirja (mm). Pri spodnjem profilu okvirja je dodatno navedena širina aluminijaste okenske police (mm).
01.42.05.43AAluminijasti okvir, 83 mm zgornji in str.profil okvirja
Zgornji in stranski profil okvirja.
m
01.42.05.43BAluminijasti okvir, 83 mm spodnji profil okvirja (brez okenske police)
Spodnji profil okvirja, brez okenske police.
m
01.42.05.43CAluminijasti okvir, 83 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 50 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.43DAluminijasti okvir, 83 mm spodnji profil okvirja+okens.polica 100 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.43EDp za alu okvir,83mm eloksiran
Doplačilo (dp) za profil okvirja eloksiran.
Profil:_________
Barva:________
m
01.42.05.43FDp za alu okvir,83mm prašno lakiran
Doplačilo (dp) za profil okvirja prašno lakirano.
Profil:__________
Barva:_________
m
01.42.05.44Sistem okvirjev iz aluminija, neobdelano, širina okvirja 83 mm, izolirano (izol.).
V bistveni vsebini postavke je navedena širina okvirja (mm). Pri spodnjem profilu okvirja je dodatno navedena širina aluminijaste okenske police (mm).
01.42.05.44AAluminijasti okvir, 83 mm izol.,zgornji in str. profil okvirja
Zgornji in stranski profil okvirja
m
01.42.05.44BAluminijasti okvir, 83 mm izol., spodnji profil okvirja (brez okenske police)
Spodnji profil okvirja, brez okenske police.
m
01.42.05.44CAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 50 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44DAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 80 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44EAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 100 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44FAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 120 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44GAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 150 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44HAluminijasti okvir, 83 mm izol.,spodnji profil okvirja+okens.polica 180 mm
Spodnji profil okvirja in okenska polica.
m
01.42.05.44IDp za alu okvir, 83 mm izol.eloksiran
Doplačilo (dp) za profil okvirja eloksiran.
Profil:____
Barva:______
m
01.42.05.44JDp za alu okvir, 83 mm izol. prašno lakirano
Doplačilo (dp) za profil okvirja prašno lakirano.
Profil:______
Barva:______
m
01.42.05.45Posebni alu profili, neobdelani, za vgradnjo prezračevalnih kril ali prehoda do izolacijskega stekla MIG, vključno z zasteklitvenimi letvami
01.42.05.45APosebni profili aluminij za prezr.krila, MIG-prehodi
Profil:______
m
01.42.05.45BDp za posebne profile alu.za prezr.krilo, MIG-prehodi eloksirani
Doplačilo (dp) za profil okvirja eloksiran.
Profil:_______
Barva:_______
m
01.42.05.45CDp za posebne profile alu.za prezr.krilo, MIG-prehodi prašno lak.
Doplačilo (dp) za profil okvirja prašno lakirano.
Profil:_________
Barva:_________
m
01.42.05.51Aluminijasto prezračevalno krilo, neobdelano, za izolacijsko steklo iz več stekel (MIG).
Kot podatek sta navedeni vrsta krila in širina okvirja (mm).
Opomba:
Izolacijsko steklo iz več stekel je treba popisati z lastnimi postavkami (npr. podskupina storitev 42.03).
01.42.05.51AMIG vrtljivo krilo 60 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):______x_________cm
kos
01.42.05.51BMIG vrtljivo krilo 83 mm
MIG vrtljivo krilo 83 mm
V skladu s prilogo k načrtu:________
Izmere (širina x višina):________x_______ cm
kos
01.42.05.51CMIG nagibno krilo 60 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Izmere (širina x višina):________x________cm
kos
01.42.05.51DMIG nagibno krilo 83 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_______x__________cm
kos
01.42.05.51EMIG vrtljivo-nagibno krilo 60 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_____
Izmere (širina x višina):_______x______cm
kos
01.42.05.51FMIG vrtljivo-nagibno krilo 83 mm
V skladu s prilogo k načrtu:_________
Izmere (širina x višina):_______x________cm
kos
01.42.05.51GMIG sklopljivo krilo 60 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina_______x________cm
kos
01.42.05.51HMIG sklopljivo krilo 83 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina_______x________cm
kos
01.42.05.51IMIG nihajno krilo 60 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina_______x________cm
kos
01.42.05.51JMIG nihajno krilo 83 mm
V skladu s prilogo k načrtu:______
Izmere (širina x višina_______x________cm
kos
01.42.05.51KDp k prezračevalnemu krilu za eloksirano
Doplačilo (dp) za prezračevalno krilo eloksirano.
Barva: ____________
Velja za postavke: ___________
kos
01.42.05.51LDp k prezračevalnemu krilu za prašno lakirano
Doplačilo (dp) za prezračevalno krilo prašno lakirano.
Barva: ___________
Velja za postavke: ____________
kos