041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.12Vodoravna zasteklitev >15° z izolacijskim steklom brez okvirja
1. Splošno
V nadaljevanju so opisane vodoravne zasteklitve (z nagibom >15° od vertikale) z izolacijskim steklom iz več stekel (MIG) za obstoječe konstrukcije okvirjev.

2. Koeficient prehoda toplote:

1.1 Ug-vrednost (koeficient prehoda toplote v W/m²K) se nanaša na obračun v skladu z SIST EN 673.

1.2 Če so zasteklitve vgrajene nagnjeno ali vodoravno, se Ug-vrednost poslabša.
Opomba:
Hidrofobni in hidrofilni premazi se popišejo prosto v ločenih postavkah.
01.42.12.01Vodoravna zasteklitev z 2-slojnim izolacijskim steklom iz več stekel (2f-MIG) iz prozornega, brezbarvnega float stekla, nizko emisijski nanos (Low-E) in medstekelni prostor (MSP) do 16 mm.
• za obstoječe konstrukcije okvirjev
zunanje steklo (zgornje): npr. Float, TVG, ESG, VSG
notranje steklo (spodnje): VSG/float ali VSG/TVG
01.42.12.01A2f-MIG obst.konstrukcija okvirja
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Koeficient prehoda toplote (Ug-vrednost): ___________W/m2K
Zunanje steklo (zgoraj/vrsta stekla): _______ mm (debelina)/
Medstekelni prostor (MSP):______mm
Notranje steklo (spodaj/vrsta stekla): _________mm (debelina)/
Debelina elementa:_______mm
Vrsta skladiščenja: ____________
Izmere (velikost steklene plošče): ______X_________cm
Vrsta zatesnitve:______
Pritrditev:_________
kos
01.42.12.02Doplačilo (dp) za izolacijsko steklo iz več stekel (MIG)
• pri 2-slojni zasteklitvi
za drugačen medstekelni prostor (MSP).
Kot podatek je naveden debelina MSP (nad 16 mm).
01.42.12.02ADp 2f-MIG float steklo za MSP 20 mm
Velja za postavke:
kos
01.42.12.02BDp 2f-MIG float steklo za MSP 24 mm
Velja za postavke:
kos
01.42.12.11Vodoravna zasteklitev s 3-slojnim izolacijskim steklom iz več stekel (3f-MIG) iz prozornega, brezbarvnega float stekla, nizko emisijski nanos nanos (Low-E) in z 2 medstekelnima prostoroma (MSP) do 16 mm.
• za obstoječe konstrukcije okvirjev
Z: Zunanje steklo (zgoraj): Float, TVG, ESG, VSG
S: Srednje steklo: Float, TVG, ESG, VSG
N: Notranje steklo (spodaj): VSG/float steklo ali VSG/TVG
01.42.12.11A3f-MIG obst.konstrukcija okvirja
V skladu s prilogo k načrtu:_______
Koeficient prehoda toplote (Ug-vrednost): ___________W/m2K
Zunanje steklo (zgoraj/vrsta stekla): _______ mm (debelina)/
Medstekelni prostor (MSP):______mm
Notranje steklo (spodaj/vrsta stekla): _________mm (debelina)/

Debelina elementa:_______mm
Vrsta skladiščenja: ____________
Izmere (velikost steklene plošče): ______X_________cm
Vrsta zatesnitve:______
Pritrditev:_________
kos
01.42.12.12Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG)
• pri 3-slojni zasteklitvi
za drugačen medstekelni prostor (MSP).
V bistveni vsebini postavke so navedeni MSP (nad 16 mm) med zunanjim in srednjim steklom (a) in med srednjim in notranjim steklom (b).
01.42.12.12ADp za 3f-MIG float steklo za MSP 20/20 mm
a: 20 mm
b: 20 mm
Velja za postavke:
kos
01.42.12.12BDp za 3f-MIG float steklo za MSP 24/24 mm
a: 24 mm
b: 24 mm
Velja za postavke:
kos
01.42.12.12CDp za 3f-MIG float steklo za MSP
a:_____________mm
b:_____________mm
Velja za postavke:
kos
01.42.12.21Doplačilo (dp) za izolacijsko steklo iz več stekel (MIG)
01.42.12.21ADp k MIG za izdelavo robov z UV silikonom
Za izdelavo z UV silikonom
Velja za postavke:
kos
01.42.12.21BDp k MIG za toplotno izboljšan robni spoj
Za toplotno izboljšan robni spoj.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.22Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG)
Za izdelavo izolacijskega stekla z zamikom (npr. v območju roba kapi).
Zgornje/zunanje steklo se izvede daljše, tako da nastane zamik stekla.
01.42.12.22ADp za MIG za izdelavo zamika na robu
Dolžina stopnice (cm):
Velja za postavke:
kos
01.42.12.23Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG) emajliranje robov (standardna barva) za prekrivanje robnega spoja ali zamika.
• Širina do 150 mm
Opomba:
Emajliranje robov je možno samo pri TVG ali ESG.
01.42.12.23ADp k MIG za emajliranje robov 1-stransko
Velja za postavke:
Standardna barva:
kos
01.42.12.23BDp k MIG za emajliranje robov 2-stransko
Velja za postavke:
Standardna barva:
kos
01.42.12.23CDp k MIG za emajliranje robov 3-stransko
Velja za postavke:
Standardna barva:
kos
01.42.12.23DDp k MIG za emajliranje robov 4-stransko
Velja za postavke:
Standardna barva
kos
01.42.12.31Doplačilo (dp) k izolacijsko steklo iz več stekel (MIG) za drugo vrsto stekla.
01.42.12.31ADp k MIG float steklo za ekstra bela stekla
Za float steklo ekstra belo.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.31BDp k MIG enostransko v masi barvno steklo
V masi barvno float steklo (siva, zelena, bronasta, modra) enostransko:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.31CDp k MIG float steklo za ornamentno steklo enostransko
Za ornamentno steklo enostransko.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.31DDp k MIG float steklo za satinirano/jedkano površino enostransko
Za satinirano ali jedkano površino enostransko:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.31EDp k MIG float steklo za posebno steklo enostransko
Za posebno steklo enostransko.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.31FDp k MIG float steklo, s topl. preskusom topl.kaljeno ESG (HST)
Enojno kaljeno varnostno steklo z opravljenim HST
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG) za premaz površine.
Izvedba pri premazanih posameznih steklih kot TVG ali pri uporabi kot zgornje steklo v ESG-HST, je vračunana v ceno na enoto.
01.42.12.41ADp k MIG za premaz iz kovinskega oksida
S premazom iz kovinskega oksida.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41BDp k MIG za premaz s keram.barvami
S keramičnimi barvami (anorganskimi barvami).
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41CDp k MIG za emajliranje po celotni površini standardna barva
Z emajliranjem po celotni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41DDp k MIG za emajliranje po celotni površini posebna barva
Z emajliranjem po celotni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41EDp k MIG za emajliranje po delni površini standardna barva
Z emajliranjem po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.41FDp k MIG za emajliranje po delni površini posebna barva
Z emajliranjem po delni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG) za potisk površine.
Izvedba pri potiskanih posameznih steklih kot TVG ali pri uporabi kot zgornje steklo v ESG-HST, je vračunana v ceno na enoto.
01.42.12.42ADp k MIG za tisk s keram.barvami
S keramičnimi barvami (anorganskimi barvami).
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42BDp k MIG za tisk, sitotisk po celotni površini standardna barva
S sitotiskom po celotni površini, v standardni barvi.
Se tiče postavk
kos
01.42.12.42CDp k MIG za tisk, sitotisk po celotni površini posebna barva
S sitotiskom po celotni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42DDp k MIG za tisk, sitotisk po delni površini standardna barva
S sitotiskom po delni površini, v standardni barvi.
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42EDp k MIG za tisk, sitotisk po delni površini posebna barva
S sitotiskom po delni površini, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42FDp k MIG za tisk, sitotisk dizajn standardna barva kos
S sitotiskom standardnega dizajna, v standardni barvi
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42GDp k MIG za tisk, sitotisk dizajn posebna barva
S sitotiskom standardnega dizajna, v posebni barvi:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.42HDp k MIG za tisk, sitotisk poseben dizajn+posebna barva
S sitotiskom posebnega dizajna:
Posebna barva:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.43Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG) za dodatno obdelavo robov.
01.42.12.43ADp k MIG za robove mat zbrušeni
Fino brušeni robovi.
Velja za postavke:
m
01.42.12.44Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG)
Opomba:
Izvrtine in izrezi se lahko izvedejo samo v toplotno kaljenih steklih.
01.42.12.44ADp k MIG za cilindrične izvrtine
Za cilindrične izvrtine, premer (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.44BDp k MIG za izvrtine s poglobljenimi izvrtinami
Za izvrtine s poglobljenimi luknjami, premer (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.44CDp k MIG za kotne in robne izreze
Za kotne in robne izreze (mm):
V skladu s prilogo k načrtu:
Velja za postavke:
kos
01.42.12.91Doplačilo (dp) k izolacijskemu steklu iz več stekel (MIG)
01.42.12.91ADp k MIG float steklo s slojem proti obrabi brez obdelave površine
Za dodatno obrabno površino pri pohodnih ali voznih površinah, iz prozornega varnostnega stekla z eno zasteklitvijo (ESG).
• brez obdelave površine
Velja za postavke:
kos
01.42.12.91BDp k MIG float steklo s slojem proti obrabi z obdelavo površine
Za dodatno obrabno površino pri pohodnih ali voznih površinah, iz prozornega varnostnega stekla z eno zasteklitvijo (ESG).
• z obdelavo površine (npr. satinirano, delno emajlirano):
Velja za postavke:
kos