041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.10Ometi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Pojmi:
V nadaljnjem besedilu se za navpične površine in površine z naklonom do 20 % v notranjih prostorih uporablja izraz »stena«, za spodnje strani – ne glede na to, ali so vodoravne ali z naklonom (npr. pri stopnicah in stopniščih) – pa izraz »strop«.
Za obdelane ometane površine na zunanji strani stavb, vključno z morebitno vodoravno ali nagnjeno spodnjo stranjo previsnih gradbenih elementov, se uporablja izraz »fasada«.

2. Malta za omete:
Način izvedbe ometov določi naročnik: ročni ali strojni ometi, uporabo predhodno ali na gradbišču pripravljene malte ter o številu slojev oz. plasti, pri čemer se upoštevajo navodila proizvajalcev malte, pravilniki ter standardi za tovrstna dela.

3. Členitev površin:
Stenske, stropne in fasadne površine se izvedejo neprekinjeno (brez členitve).

4. Nakloni, stopnice, poševnine
Izvedbe na stenah in stropih (spodnje strani) veljajo ne glede na naklon ometanih površin za tla s padcem do 20 %. Podatki o naklonu se izračunajo iz razmerja višin projecirane vodoravne dolžine.

5. Obseg del/vračunana dela:

5.1 V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
• kompletna izdelava ometov z vsemi sloji za končni namen uporabe (npr. obrizg z redko cementno malto ali primeren prednamaz, izdelava faž, grobi omet in fini omet);
• pri notranjih ometih vsi delovni odri za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz/prenos materiala in primeru drugih oteženih razmer;
• pri zunanjem ometu povečani obseg del za transport/prenos materiala in primer drugih oteženih razmer;
• izravnava neravnih predelov do pribl. 10 mm;
• profili za lažjo izdelavo ometov, ki so namenjeni le za izdelavo ravnih zunanjih robov in razmejitev vključno z utori;
• varnostni elementi (npr. ograje), ki jih je pri nanosu ometov potrebno odstraniti; v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je treba vse tovrstne elemente po končanih delih ponovno namestiti – po potrebi tudi večkrat;
• zapolnitev in ometavanje instalacij na prebojih sten, če se to izvaja istočasno z ometi.

5.2 Stik stenskega in stropnega ometa
Stiki stenskih ali stropnih ometanih površin se izvedejo po pravilih izvedbe ostrega roba.

5.3 Površine:
Površine mavčnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali gladke (primerne za pleskanje) brez spremembe cene na enoto.
Površine cementnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali pripravljene za polaganje keramičnih ploščic brez spremembe cene na enoto.

6. Izmere in obračun:
Ometi se merijo po pravilih stroke za tovrstna dela.
Postavke za doplačila veljajo ne glede na spremembo razlike v višini.
Opomba:
Tolerance:
Za ometane stene in strope veljajo tolerance po standardu DIN 18002.
(Brošura: TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije)

Podlage za omete:
Po standardu SIST (Malta za omete – smernice za uporabo in nanašanje) so podlage razdeljene glede na naslednje načine izvedbe (navedene v tabeli A.4. do A.11.):
– opeka in votli zidaki, elementi iz klinkerja;
– votli zidaki in polni zidaki s cementnim vezivom (MWK);
– zidaki iz porobetona (P-Bet.);
– beton in lahki beton (Bet.);
– leso-cementni opažni zidaki z in brez dodatne izolacije (LC-OZ);
– leso-cementne izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-IP);
– leso-cementni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-VIP);
– leso-volneni izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-IP);
– leso-volneni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-VIP);
Pri navedbah v zvezi z različnimi podlagami za omete se upoštevajo ustrezne pozicije z uporabo oznake za večkratno uporabo po standardu SIST.

Reže – preboji:
Rege, utori in preboji so opisani v poglavju 15 - Utori, odprtine, rezanje, vrtanje.

Toplotnoizolacijski (kontaktni) fasadni sistemi:
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistemi so opisani v poglavju 44 - Kontaktne fasadne obloge.

Obnovitvena dela:
Odstranjevanje starega ometa in odvoz ruševin pri obnovitvenih delih je opisano v poglavju 02-Rušitvena dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– ometi na špaletah, če je zahtevana ločena obdelava ali ob uporabi drugačnih ometov od tistih na ostalih površinah;
– površinske obdelave ometov za nanos matiranih ali polmatiranih slojev, nestrukturiranih stenskih tapet in gladkih zidnih oblog ter pri izvedbi površine s specialnimi sijajnimi učinki;
– kakršna koli drugačna kot »preprosta« členitev stenskih, stropnih in fasadnih površin (priporoča se ustrezna dokumentacija k specifikaciji dodatnih del);
– notranja toplotna izolacija vključno z ometom;
– apneni ometi;
– cementni ometi;
– toplotnoizolacijski ometi;
– lahki ometi (delno termoizolacijski ometi);
– letve za zavese;
– pri obnovitvenih delih zamenjava nosilcev ometa, utrditev podlage in kemijska
obdelava;
– sanirni ometi po principu sušenja;
– dodatne zahteve naročnika, kot dopolnila k standardiziranim popisom del

Seznam literature (npr.):
– Standard SIST EN 998-1 - Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
– Standard SIST EN 998-2 - Specifikacija za malte za zidanje - 2. del: Malta za zidanje
- Standard SIST EN 1015-21 - Metode preskušanja zidarske malte – 21. del: Določevanje združljivosti enoslojnih ometov s podlagami
- Standard SIST EN 13279-1 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 1. del: Definicije in zahteve
- Standard SIST EN 13279-2 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 2. del: Preskusne metode
- Standard SIST EN 13658-1 - Kovinski profili - Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
- Standard SIST EN 13658-2 - Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
- Standard SIST EN 13914-1 - Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 1. del: Zunanji ometi
- Standard SIST EN 13914-2 -Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 2. del: Notranji ometi
- Standard SIST EN 15824 - Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
- Standard SIST EN 16383 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja higrotermičnih zunanjih sestavljenih toplotnoizolacijskih
sistemov z ometi (ETICS)
- Standard SIST-TP CEN/TR 15124 - Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov
- Standard SIST EN 1991-1 -1 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote,lastna teža, koristne obtežbe stavb
- Standard SIST EN 1991-1-4 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek
- ETAG 004 - Smernica za evropska tehnična soglasja - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi z ometom
- EAD 330196-00-0604 - Evropski ocenjevalni dokument - Plastična sidra za zunanje
toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- ETAG 014 - D34Smernica za evropska tehnična soglasja - Plastična sidra za
zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI - Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
- PURES:2010 - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–004 - Učinkovita raba energije, tehnična smernica
TSG–1–001 - Požarna varnost v stavbah, tehnična smernica
- Standard SIST EN 1008 Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v
industriji betona
- Standard DIN 18202 - Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti v visokih gradnjah – stavbe
- Standard SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW) - specifikacija
- Standard SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - specifikacija
- Standard SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – specifikacija
- Standard SIST EN 13165:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – specifikacija
- Standard SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF) – specifikacija
- Standard SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG) – specifikacija
- Standard SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW) – specifikacija
- Standard SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije
- Standard SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – specifikacija
- Standard SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – specifikacija
01.10.83Popravila zunanjih ometov glede na stopnjo poškodb
1. Oteževalne okoliščine:
Vse oteževalne okoliščine, ki izvirajo iz značilnosti obnovitvenih del ali adaptacije (obn.), so vračunane v ceno na enoto.

2. Pojmi:

2.1 Odbijanje:
Izraz odbijanje se nanaša na odstranjevanje poškodovanih delnih površin ometa, kar je ugotovljeno ob predhodnem pregledu s potrkavanjem.

2.2 Obseg poškodbe:
Stopnjo škode določita na podlagi dejanskih razmer skupaj naročnik in izvajalec.
Stopnja škode, navedena v ustreznih pozicijah, je del ometa, ki ga bo treba ponovno izdelati, neodvisno od obsega ometa, ki ga bo treba odstraniti.

2.3 Nazivna debelina ometa:
Nazivna debelina ometa na zunanjih površinah ali fasadah: 3 cm

2.4 Dopolnitev manjkajočega ometa:
Manjkajoči omet bo izdelan v enaki kvaliteti in obliki, kot je obstoječi omet.

3. Deli fasade:
Kalkulacija cene se nanaša na gladke ali enostavno razčlenjene fasadne površine.
Fasade samo z glavnimi in medetažnimi venci / napušči ter poglobljenimi ali izstopajočimi gladkimi obrobami ometa, spadajo v enostavno členjenje fasade.
Izraz enostavno členjene fasade se nanaša na fasade, katere posamezni elementi za členitev izstopajo iz fasadnih površin ali so poglobljeni do 25 cm ( npr. etažni simsi, okenski venci / napušči).

3. Obseg del/vračunana dela:

3.1 V ceno na enoto so vključene naslednje storitve (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu s standardi in pravili stroke):
• zahteve iz predpisov o zvočni zaščiti in zaščiti pred prahom
• uporaba kontejnerjev
• preiskava celotne površine s potrkavanjem
• odstranjevanje ohlapnega/odstopajočega ometa
• čiščenje morebitnih fug s krtačenjem
• čiščenje površin (npr. s krtačenjem, pranjem)
• priključki na neometane gradbene elemente (npr. obloge, pločevine, podboje oken ali vrat, površine nepokritega betona)
• odstranjevanje odvečnega gradbenega materiala

3.2 Odstranjevanje:
V nadaljevanju se pod izrazom odstranjevanje razume nalaganje, odvoz, reciklaža, deponiranje ali odstranjevanje preostalega gradbenega materiala.

4. izmere in obračun:

4.1Površine:
Obračuna se celotna površina, za katero je navedena stopnja poškodbe ometa.
Stopnja poškodbe se nanaša na posamezne površine zidu, pri čemer se odprtine do 4 m2 ne odštejejo.

4.2 Špalete:
Izvedba (sanacija) špalet, vključno z izvedbo robov, z globino do 25 cm je v ceno na enoto vračunano pri odprtinah do 4 m2.

4.4 Doplačila:
Doplačila se nanašajo na ometane površine.
Razmejitve, utori in profili za omet se obračunajo po dolžinskih merah.
Če se na izvedbo enega elementa nanaša več definicij (npr. rob = meja ometane površine in barvna meja), se za doplačilo obračuna samo po eni postavka.

4.5 Fasadni omet:
Doplačila se ne ločujejo glede na delovno fazo (spodnji omet ali spodnji omet z zaključnim ometom), ampak se obračunajo samo 1.krat glede na obseg končanega fasadnega ometa.
Opomba:
Fasade:
Pri enakih izvedbah ometov na različnih fasadah, se vsakokrat uporabijo nove postavke s pripadajočimi uvodnimi določili.

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
- drugačne poškodbe fasadnih ometov (priporočena je dokumentacija z npr. načrti, pogledi fasad, fotografijami)
- drugače členjenje fasade, npr. močno členjene površine (priporočena je projektna dokumentacija z načrti, pogledi fasad, fotografijami)
- natančna sanacija fasade glede na obstoječe stanje in obliko z brušenjem, zapolnjevanjem ali zalivanjem
- ponovna izdelava detajlnih oblik fasade in umetniškega oblikovanja
- posebno čiščenje fasade (npr. peskanje, luženje ali parno čiščenje, pri morebitnem cvetenju, algah)
- natančna prilagoditev nove fasade na staro stanje (npr. z brušenjem, zapolnjevanjem ali zalivanjem), ponovna izdelava novih detajlnih oblik in umetniškega oblikovanja (npr. figur, simbolov, okraskov, ulitkov in replik napušča ali drugih previsnih gradbenih elementov)
01.10.83.00Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.
01.10.83.00AMaterial za 10.83 po izbiri izvajalca
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.83:
Velja za postavko(e) __________
Material po izbiri izvajalca (I).Ponujeno:
01.10.83.00BMaterial za 10.83 primer naročnik
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.83:
Velja za postavko(e) __________
Predlagan material s strani naročnika: _____________
Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali.
Merila enakovrednosti: _________
Ponujeno: ___________
01.10.83.00DPovršina za 10.83
Dogovori se izdelava površine za navedene postavke v podskupini del 10.03:
Velja za postavko(e): __________
Izdelava površine: __________
01.10.83.00EPodlaga za omet za 10.83
Velja za postavko(e): ___________
Podlaga za omet: _____________
01.10.83.00FOpis fasade za 10.83
Velja za postavko(e): ________
Opis fasade: ___________
Priloge: __________
01.10.83.00GGeografska usmerjenost fasade za 10.83
Velja za postavko(e): ________
Podatki o geografski usmerjenosti: _________
01.10.83.00HPodzidek (cokel) fasade za 10.83
Velja za postavko(e): ___________
Izdelava cokla (opis, detajl): ________
Povezava cokla s terenom: __________
01.10.83.00IDelovna višina za 10.83
Velja za postavko(e): _________
Največja delovna višina: __________
01.10.83.01Popravilo apneno-cementnega zunanjega ometa (ZO) na gladki fasadi (fino zaribani omet), vključno s predhodnim cementnim obrizgom, ne glede na vrsto ometa, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek je navedena stopnja poškodbe.
01.10.83.01APopr. gladkega ACO fasade, poškodb do 10 %
01.10.83.01BPopr. gladkega ACO fasade, poškodb nad 10-25%
01.10.83.01CPopr. gladkega ACO fasade, poškodb nad 25-50%
01.10.83.02Popravilo apneno-cementnega zunanjega ometa (ZO) na enostavno členjeni fasadi (fino zaribani omet), (prep.čl), vključno s predhodnim cementnim obrizgom, ne glede na vrsto ometa, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek je navedena stopnja poškodbe fasade.
01.10.83.02APopr. gladkega ACO enost.členjene fasade, poškodb do 10 %
01.10.83.02BPopr. gladkega ACO enost.členjene fasade, poškodb nad 10-25%
01.10.83.02CPopr. gladkega ACO enost.členjene fasade, poškodb nad 25-50%
01.10.83.04Popravilo apneno-cementnega zunanjega ometa (ZO) na gladki fasadi (fino zaribani omet), vključno s predhodnim cementnim obrizgom, ne glede na vrsto ometa, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine ter predhodni obrizg in priprava hrapave podlage. Nanos finega ometa po celotni površini (FO/CPo) fasade.
Kot podatek je navedena stopnja poškodbe.
01.10.83.04APopr. grobega ACO in f.omet celotne fasade, poškodb do 10 %
01.10.83.04BPopr. grobega ACO in f.omet celotne fasade, poškodb nad 10-25%
01.10.83.04CPopr. grobega ACO in f.omet celotne fasade, poškodb nad 25-50%
01.10.83.05Popravilo apneno-cementnega zunanjega ometa (ZO) na enostavno členjeni fasadi (fino zaribani omet), vključno s predhodnim cementnim obrizgom, ne glede na vrsto ometa, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine ter predhodni obrizg in priprava hrapave podlage. Nanos finega ometa po celotni površini (FO/CPo) fasade.
Kot podatek je navedena stopnja poškodbe.
01.10.83.05APopr. grobega ACO in f.omet celotne enost.členjene fasade, poškodb do 10 %
01.10.83.05BPopr. grobega ACO in f.omet celotne enost.členjene fasade, poškodb nad 10-25%
01.10.83.05CPopr. grobega ACO in f.omet celotne enost.členjene fasade, poškodb nad 25-50%
01.10.83.11Doplačilo (Dp) za popravilo apneno-cementnega zunanjega ometa (ZO), ne glede na tip podlage, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala.
01.10.83.11BDp. k popr. ACO ZO odstranjevanje cementnega obrizga
Za odstranjevanje celotnega cementnega obrizga s fasadne površine ali delnih površin.
01.10.83.12Čiščenje celotne fasade z vodnim curkom in krtačo.
01.10.83.12AČiščenje celotne fasade z vodnim curkom in krtačenjem.
01.10.83.14Popravilo ometa na podzidku fasade, debeline do 5 cm, iz spraskane cementne malte. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Zapolnitev manjkajočih delov glede na aktualno stanje površine.
01.10.83.14APop ACO ZO omet na talnem zidcu CM kr.
01.10.83.41Izravnava starih zunanjih površin in fasadah z nanosom izravnalnega sloja, ne glede na način nanosa in tip podlage.
Kot podatek je navedena debelina izravnalnega sloja.
01.10.83.41APopravilo fasade, izravnalni omet, deb. nad 10 do 20mm
01.10.83.41BPopravilo fasade, izravnalni omet, deb. nad 20 do 30mm
01.10.83.41CPopravilo fasade, izravnalni omet, deb. nad 30 do 40mm
01.10.83.41DPopravilo fasade, izravnalni omet, deb. nad 40 do 50mm
01.10.83.51Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo strešnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb do 10 %.
01.10.83.51ADp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet do 10%
Glavni venec: stopnja poškodbe do 10 %
m
01.10.83.51BDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet nad 10-25%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 10 - 25 %
m
01.10.83.51CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.52Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo strešnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb nad 10-25 %.
01.10.83.52BDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet nad 10-25 %, f.omet nad 10-25%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 10 - 25 %
m
01.10.83.52CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet nad 10-25 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.53Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo strešnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb nad 25-50 %.
01.10.83.53CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za str.vence, poškod. gr.omet nad 25-50 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.61Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo medetažnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb do 10%.
01.10.83.61ADp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet do 10%
Glavni venec: stopnja poškodbe do 10 %
m
01.10.83.61BDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet nad 10-25%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 10 - 25 %
m
01.10.83.61CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, poškod. gr.omet do 10 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.62Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo medetažnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb nad 10-25%.
01.10.83.62BDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, pošk. gr.omet nad 10-25 %, f.omet nad 10-25%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 10 - 25 %
m
01.10.83.62CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, pošk. gr.omet nad 10-25 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.63Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO) za popravilo medetažnih vencev z izstopanjem nad 25 cm:
– brez montažnega okvira;
– ne glede na vrsto ometa in tip podlage;
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala, pri enostavno členjeni (enost.čl) fasadi; Stopnja poškodb nad 25-50%.
01.10.83.63CDp. k popr. ACO enost.čl.fasade za etaž.vence, pošk. gr.omet nad 25-50 %, f.omet nad 25-50%
Glavni venec: stopnja poškodbe nad 25 - 50 %
m
01.10.83.71Doplačilo (Dp) za popravilo fasad (ZO), preprosto členjenih (prep.čl.), za poševno podlago pod pločevinastimi elementi (montažnim okvirjem) (npr. napuščev, polic), ne glede na stopnjo škode.
– vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala.
Širina: do 0,5 m
01.10.83.71ADp.k popr. ACO enost.čl.fasade, pošk.do 10 %, podloge pod ploč. šir. do 0,5 m
Fasada: stopnja poškodbe do 10 %
m
01.10.83.71BDp.k popr. ACO enost.čl.fasade, pošk.nad 10-25 %, podloge pod ploč. šir. do 0,5 m
Fasada: stopnja poškodbe nad 10 do 25 %
m
01.10.83.71CDp.k popr. ACO enost.čl.fasade, pošk.nad 25-50 %, podloge pod ploč. šir. do 0,5 m
Fasada: stopnja poškodbe nad 25 do 50 %
m
01.10.83.78Doplačilo (Dp) k popravilu zunanjih ometov (ZO).
01.10.83.78ADp.k popr. ACO ZO za spodnje strani in strope
Pri ometanju spodnjih strani (npr. arkad, balkonskih plošč, prehodov, konzol, stopnišč, mansardnih oken in notranjih parapetov) in nagnjenih spodnjih strešnih površin.
Podatki (npr. največja skupna višina): _________
01.10.83.79Doplačilo (Dp) k popravilu zunanjih ometov (ZO).
01.10.83.79ADp.k popr. zunanjih ometov za stebre
Za stebre (samostoječi zidani ali stenski odseki, katerih širina in debelina ne smeta biti večji od ene tretjine njihove višine).
01.10.83.79BDp.k popr. zunanjih ometov za povečane zahteve za ravnost
V primeru večjih zahtev glede mejnih vrednosti za ravnost. (npr. kot podlaga za obloge iz ploščic).
01.10.83.79CDp..k popr. zunanjih ometov za kote manjše od 90 stopinjah
Pri oblikovanju notranjih robov sten (žlebov), ki so zasnovani tako, da imajo kot manjši od 90 stopinj.
m
01.10.83.79DDp.k popr. zunanjih ometov za ukrivljene stene in okrogle stebre
Pri ometanju ukrivljenih podlag in stebrov z okroglim prečnim prerezom, vključno z morebitnim potrebnim debelejšim ometom in pripomočki.
Več podrobnosti o ukrivljenosti ali premeru: _________
01.10.83.79EDp.k popr. zunanjih ometov za loke
Pri izdelavi ometanih površin z ukrivljenimi robovi, vključno z robnimi profili, z uporabo šablon (merilniki) in robovi.
m
01.10.83.79FDp.k popr. zunanjih ometov za vratne odprtine do 4 m2
Pri izdelavi vertikalnih in ravnih stenskih povezovalnih stenskih površin, brez razlike v svetli širini špalete za vrata do 4 m2.
m
01.10.83.79GDp.k popr. zunanjih ometov, zaključna premazna barva za fungicide in algicide
Pri zaključnem premazu (zaklj. premaz) z barvo za fungicidno in algicidno izvedbo.
01.10.83.79HDp.k popr. zunanjih ometov zaključna premazna barva za fungicide in algicide
Pri zaključnem premazu (zaklj. premaz) z ometom za fungicidno in algicidno izvedbo.
01.10.83.81Doplačilo (Dp) za popravilo zunanjih ometov (ZO), ne glede na tip podlage in vrsto ometa, za zaprtje (ometanje) rež, preko katerih niso napeti ali vgrajeni nosilci za omet, v okviru izvedbe ometov. Za reže z večjo globino, kot je dvakratnik nazivne debeline ometa, in večjim obsegom, kot je štirikratnik preseka napeljav.
01.10.83.81ADp.k popr. zunanjih ometov za zapolnjevanje (ometavanje) rež
m