041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.10Ometi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Pojmi:
V nadaljnjem besedilu se za navpične površine in površine z naklonom do 20 % v notranjih prostorih uporablja izraz »stena«, za spodnje strani – ne glede na to, ali so vodoravne ali z naklonom (npr. pri stopnicah in stopniščih) – pa izraz »strop«.
Za obdelane ometane površine na zunanji strani stavb, vključno z morebitno vodoravno ali nagnjeno spodnjo stranjo previsnih gradbenih elementov, se uporablja izraz »fasada«.

2. Malta za omete:
Način izvedbe ometov določi naročnik: ročni ali strojni ometi, uporabo predhodno ali na gradbišču pripravljene malte ter o številu slojev oz. plasti, pri čemer se upoštevajo navodila proizvajalcev malte, pravilniki ter standardi za tovrstna dela.

3. Členitev površin:
Stenske, stropne in fasadne površine se izvedejo neprekinjeno (brez členitve).

4. Nakloni, stopnice, poševnine
Izvedbe na stenah in stropih (spodnje strani) veljajo ne glede na naklon ometanih površin za tla s padcem do 20 %. Podatki o naklonu se izračunajo iz razmerja višin projecirane vodoravne dolžine.

5. Obseg del/vračunana dela:

5.1 V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
• kompletna izdelava ometov z vsemi sloji za končni namen uporabe (npr. obrizg z redko cementno malto ali primeren prednamaz, izdelava faž, grobi omet in fini omet);
• pri notranjih ometih vsi delovni odri za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz/prenos materiala in primeru drugih oteženih razmer;
• pri zunanjem ometu povečani obseg del za transport/prenos materiala in primer drugih oteženih razmer;
• izravnava neravnih predelov do pribl. 10 mm;
• profili za lažjo izdelavo ometov, ki so namenjeni le za izdelavo ravnih zunanjih robov in razmejitev vključno z utori;
• varnostni elementi (npr. ograje), ki jih je pri nanosu ometov potrebno odstraniti; v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je treba vse tovrstne elemente po končanih delih ponovno namestiti – po potrebi tudi večkrat;
• zapolnitev in ometavanje instalacij na prebojih sten, če se to izvaja istočasno z ometi.

5.2 Stik stenskega in stropnega ometa
Stiki stenskih ali stropnih ometanih površin se izvedejo po pravilih izvedbe ostrega roba.

5.3 Površine:
Površine mavčnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali gladke (primerne za pleskanje) brez spremembe cene na enoto.
Površine cementnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali pripravljene za polaganje keramičnih ploščic brez spremembe cene na enoto.

6. Izmere in obračun:
Ometi se merijo po pravilih stroke za tovrstna dela.
Postavke za doplačila veljajo ne glede na spremembo razlike v višini.
Opomba:
Tolerance:
Za ometane stene in strope veljajo tolerance po standardu DIN 18002.
(Brošura: TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije)

Podlage za omete:
Po standardu SIST (Malta za omete – smernice za uporabo in nanašanje) so podlage razdeljene glede na naslednje načine izvedbe (navedene v tabeli A.4. do A.11.):
– opeka in votli zidaki, elementi iz klinkerja;
– votli zidaki in polni zidaki s cementnim vezivom (MWK);
– zidaki iz porobetona (P-Bet.);
– beton in lahki beton (Bet.);
– leso-cementni opažni zidaki z in brez dodatne izolacije (LC-OZ);
– leso-cementne izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-IP);
– leso-cementni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-VIP);
– leso-volneni izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-IP);
– leso-volneni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-VIP);
Pri navedbah v zvezi z različnimi podlagami za omete se upoštevajo ustrezne pozicije z uporabo oznake za večkratno uporabo po standardu SIST.

Reže – preboji:
Rege, utori in preboji so opisani v poglavju 15 - Utori, odprtine, rezanje, vrtanje.

Toplotnoizolacijski (kontaktni) fasadni sistemi:
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistemi so opisani v poglavju 44 - Kontaktne fasadne obloge.

Obnovitvena dela:
Odstranjevanje starega ometa in odvoz ruševin pri obnovitvenih delih je opisano v poglavju 02-Rušitvena dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– ometi na špaletah, če je zahtevana ločena obdelava ali ob uporabi drugačnih ometov od tistih na ostalih površinah;
– površinske obdelave ometov za nanos matiranih ali polmatiranih slojev, nestrukturiranih stenskih tapet in gladkih zidnih oblog ter pri izvedbi površine s specialnimi sijajnimi učinki;
– kakršna koli drugačna kot »preprosta« členitev stenskih, stropnih in fasadnih površin (priporoča se ustrezna dokumentacija k specifikaciji dodatnih del);
– notranja toplotna izolacija vključno z ometom;
– apneni ometi;
– cementni ometi;
– toplotnoizolacijski ometi;
– lahki ometi (delno termoizolacijski ometi);
– letve za zavese;
– pri obnovitvenih delih zamenjava nosilcev ometa, utrditev podlage in kemijska
obdelava;
– sanirni ometi po principu sušenja;
– dodatne zahteve naročnika, kot dopolnila k standardiziranim popisom del

Seznam literature (npr.):
– Standard SIST EN 998-1 - Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
– Standard SIST EN 998-2 - Specifikacija za malte za zidanje - 2. del: Malta za zidanje
- Standard SIST EN 1015-21 - Metode preskušanja zidarske malte – 21. del: Določevanje združljivosti enoslojnih ometov s podlagami
- Standard SIST EN 13279-1 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 1. del: Definicije in zahteve
- Standard SIST EN 13279-2 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 2. del: Preskusne metode
- Standard SIST EN 13658-1 - Kovinski profili - Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
- Standard SIST EN 13658-2 - Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
- Standard SIST EN 13914-1 - Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 1. del: Zunanji ometi
- Standard SIST EN 13914-2 -Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 2. del: Notranji ometi
- Standard SIST EN 15824 - Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
- Standard SIST EN 16383 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja higrotermičnih zunanjih sestavljenih toplotnoizolacijskih
sistemov z ometi (ETICS)
- Standard SIST-TP CEN/TR 15124 - Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov
- Standard SIST EN 1991-1 -1 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote,lastna teža, koristne obtežbe stavb
- Standard SIST EN 1991-1-4 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek
- ETAG 004 - Smernica za evropska tehnična soglasja - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi z ometom
- EAD 330196-00-0604 - Evropski ocenjevalni dokument - Plastična sidra za zunanje
toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- ETAG 014 - D34Smernica za evropska tehnična soglasja - Plastična sidra za
zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI - Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
- PURES:2010 - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–004 - Učinkovita raba energije, tehnična smernica
TSG–1–001 - Požarna varnost v stavbah, tehnična smernica
- Standard SIST EN 1008 Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v
industriji betona
- Standard DIN 18202 - Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti v visokih gradnjah – stavbe
- Standard SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW) - specifikacija
- Standard SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - specifikacija
- Standard SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – specifikacija
- Standard SIST EN 13165:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – specifikacija
- Standard SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF) – specifikacija
- Standard SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG) – specifikacija
- Standard SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW) – specifikacija
- Standard SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije
- Standard SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – specifikacija
- Standard SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – specifikacija
01.10.92Nosilci za omet, armirani omet, vgradni elementi
V nadaljevanju so opisane postavke za izdelavo ometa pri novogradnjah in obnovitvenih delih.

Pojmi:
V nadaljevanju je pod NeJe opisano nerjaveče jeklo (oznaka kvalitete materiala 1.4301 ali 1.4571) in ustrezno opisan primer uporabe.
01.10.92.00Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del veljajo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.
01.10.92.00AMaterial za 10.92 po izbiri izvajalca
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.92:
Velja za postavko(e): __________
Material po izbiri izvajalca (I).
Ponujeno:
01.10.92.00BMaterial za 10.92 primer naročnik
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.92:
Velja za postavko(e) __________
Primer/vrsta materiala: _____________
Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali.
Merila enakovrednosti:
Ponujeno:
01.10.92.01Podlaga za omete z ovitjem raznih napeljav, odtočnih cev, jeklenih podpornikov ali jeklenih nosilcev, vključno z materialom za pritrditev. Obračuna se ovita površina.
01.10.92.01AOplaščenje cevi s specialno opečno mrežo
Z opečno tkanino kot podlago za omet.
01.10.92.01BOplaščenje cevi s pocinkano žično mrežo
S pocinkano žično mrežo kot ojačitev (armiranje) ometa.
01.10.92.02Prekritje stenskih in stropnih površin z ustreznimi prekrivnimi mrežami za potrebe izdelave ometa vključno z vsem pritrdilnim materialom.
01.10.92.02APokritje s specialno opečno mrežo
Prekritje z opečno tkanino kot podlago za omet.
01.10.92.02BPokritje s pocinkano žično mrežo
Pokritje s pocinkano žično mrežo za armiranje ometa.
01.10.92.02CPokritje z ekspandirano pločevino
Pokritje z ekspandirano pločevino kot podlago za omet.
01.10.92.02DPokritje s stekleno tkanino
Pokritje s stekleno tkanino za armiranje ometa.
01.10.92.03Ojačitev ometa v območju spojev, priključkov in podobnih stikov na stenskih in stropnih površinah, širina pasu je minimalno 8 cm.
01.10.92.03AOjačitev ometa preko fuge s pocinkanim žičnim trakom
Armiranje ometa s pocinkanimi žičnimi trakovi.
m
01.10.92.03BOjačitev ometa preko fuge s steklenim flisom
Armiranje ometa s trakovi iz steklenega flisa.
m
01.10.92.03COjačitev ometa preko fuge z juto
Armiranje ometa s trakovi iz jute.
m
01.10.92.04Podlaga za stenski omet iz lesno cementnih plošč (kot npr. heraklit), tesno prilegajoče plošče lepljene po celi površini, vključno z bandažiranjem fug in priključkov.
Kot podatek je navedena debelina plošč.
01.10.92.04ALesno cementne plošče deb. 1,5 cm, lepljene
01.10.92.04BLesno cementne plošče deb. 2,5 cm, lepljene
01.10.92.05Podlaga za stenski omet iz lesno magnezitnih plošč (plošče iz lesne volne vezane z magnezitnim cementom), tesno prilegajoče plošče lepljene po celi površini, vključno z bandažiranjem fug in priključkov.
Kot podatek je navedena debelina plošč.
01.10.92.05ALesno magnezitne plošče deb. 0,9 cm, lepljene
01.10.92.05BLesno magnezitne plošče deb. 1,5 cm, lepljene
01.10.92.05CLesno magnezitne plošče deb. 2,5 cm, lepljene
01.10.92.06Toplotna izolacija sten s troslojnimi gradbenimi ploščami iz lesne volne z izolacijskim jedrom (kombi plošče), lepljene na podlago, vključno z zapolnitvijo fug in priključkov z lepilom in bandažiranje
Kot podatek je navedena debelina plošče.
01.10.92.06ATroslojne lesno izol.plošče deb. 2,5cm, lepljene
01.10.92.06BTroslojne lesno izol.plošče deb. 3,5cm, lepljene
01.10.92.06CTroslojne lesno izol.plošče deb. 5cm, lepljene in sidrane
01.10.92.07Dilatacijski profil, podometna vgradnja, vključno z elastičnim tesnilom
01.10.92.07APocinkan dilatacijski profil
Profil iz pocinkane jeklene pločevine, za poravnano izvedbo
m
01.10.92.07BAlu dilatacijski profil
Profil iz aluminija (Alu), za poravnano izvedbo
m
01.10.92.07CPlastični dilatacijski profil
Profil iz aluminija (Alu), za poravnano izvedbo
m
01.10.92.07DDilatacijski profil iz nerjavnega jekla
Profil iz nerjavnega jekla (NeJe), za poravnano izvedbo
m
01.10.92.07EPocinkan dilatacijski kotni profil
Profil iz pocinkane jeklene pločevine, za notranji vogal (kot).
m
01.10.92.07FAlu dilatacijski kotni profil
Profil iz aluminija (Alu),za notranji vogal (kot).
m
01.10.92.07GDilatacijski kotni profil iz nerjavnega jekla
Profil iz nerjavnega jekla (NeJe), za notranji vogal (kot).
m
01.10.92.08Zaščitni robni profil/vogalnik ne glede na vrsto ometa.
01.10.92.08APocinkan robni vogalnik
Robni vogalnik iz pocinkane jeklene pločevine za zunanji rob (vogal).
m
01.10.92.08BAlu - robni vogalnik
Robni vogalnik iz aluminija (Alu) za zunanji rob (vogal).
m
01.10.92.08CRobni vogalnik iz nerjavne pločevine
Robni vogalnik iz nerjavnega jekla (NeJe) za zunanji rob (vogal).
m
01.10.92.08DPlastični robni vogalnik
Robni vogalnik iz plastike za zunanji rob (vogal).
m
01.10.92.21Omet špalet (fino zaribane), ne glede na vrsto ometa in tip podlage, izdelava stikov med gradbenimi elementi in ometom.
Kot bistvena vsebina postavke je navedena širina zglajene površine.
01.10.92.21AOmet špalet šir.do 25 cm
m
01.10.92.21BOmet špalet šir.nad 25-35 cm
m
01.10.92.21XOmet špalet šir.nad 35 cm