041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.10Ometi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Pojmi:
V nadaljnjem besedilu se za navpične površine in površine z naklonom do 20 % v notranjih prostorih uporablja izraz »stena«, za spodnje strani – ne glede na to, ali so vodoravne ali z naklonom (npr. pri stopnicah in stopniščih) – pa izraz »strop«.
Za obdelane ometane površine na zunanji strani stavb, vključno z morebitno vodoravno ali nagnjeno spodnjo stranjo previsnih gradbenih elementov, se uporablja izraz »fasada«.

2. Malta za omete:
Način izvedbe ometov določi naročnik: ročni ali strojni ometi, uporabo predhodno ali na gradbišču pripravljene malte ter o številu slojev oz. plasti, pri čemer se upoštevajo navodila proizvajalcev malte, pravilniki ter standardi za tovrstna dela.

3. Členitev površin:
Stenske, stropne in fasadne površine se izvedejo neprekinjeno (brez členitve).

4. Nakloni, stopnice, poševnine
Izvedbe na stenah in stropih (spodnje strani) veljajo ne glede na naklon ometanih površin za tla s padcem do 20 %. Podatki o naklonu se izračunajo iz razmerja višin projecirane vodoravne dolžine.

5. Obseg del/vračunana dela:

5.1 V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
• kompletna izdelava ometov z vsemi sloji za končni namen uporabe (npr. obrizg z redko cementno malto ali primeren prednamaz, izdelava faž, grobi omet in fini omet);
• pri notranjih ometih vsi delovni odri za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz/prenos materiala in primeru drugih oteženih razmer;
• pri zunanjem ometu povečani obseg del za transport/prenos materiala in primer drugih oteženih razmer;
• izravnava neravnih predelov do pribl. 10 mm;
• profili za lažjo izdelavo ometov, ki so namenjeni le za izdelavo ravnih zunanjih robov in razmejitev vključno z utori;
• varnostni elementi (npr. ograje), ki jih je pri nanosu ometov potrebno odstraniti; v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je treba vse tovrstne elemente po končanih delih ponovno namestiti – po potrebi tudi večkrat;
• zapolnitev in ometavanje instalacij na prebojih sten, če se to izvaja istočasno z ometi.

5.2 Stik stenskega in stropnega ometa
Stiki stenskih ali stropnih ometanih površin se izvedejo po pravilih izvedbe ostrega roba.

5.3 Površine:
Površine mavčnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali gladke (primerne za pleskanje) brez spremembe cene na enoto.
Površine cementnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali pripravljene za polaganje keramičnih ploščic brez spremembe cene na enoto.

6. Izmere in obračun:
Ometi se merijo po pravilih stroke za tovrstna dela.
Postavke za doplačila veljajo ne glede na spremembo razlike v višini.
Opomba:
Tolerance:
Za ometane stene in strope veljajo tolerance po standardu DIN 18002.
(Brošura: TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije)

Podlage za omete:
Po standardu SIST (Malta za omete – smernice za uporabo in nanašanje) so podlage razdeljene glede na naslednje načine izvedbe (navedene v tabeli A.4. do A.11.):
– opeka in votli zidaki, elementi iz klinkerja;
– votli zidaki in polni zidaki s cementnim vezivom (MWK);
– zidaki iz porobetona (P-Bet.);
– beton in lahki beton (Bet.);
– leso-cementni opažni zidaki z in brez dodatne izolacije (LC-OZ);
– leso-cementne izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-IP);
– leso-cementni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-VIP);
– leso-volneni izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-IP);
– leso-volneni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-VIP);
Pri navedbah v zvezi z različnimi podlagami za omete se upoštevajo ustrezne pozicije z uporabo oznake za večkratno uporabo po standardu SIST.

Reže – preboji:
Rege, utori in preboji so opisani v poglavju 15 - Utori, odprtine, rezanje, vrtanje.

Toplotnoizolacijski (kontaktni) fasadni sistemi:
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistemi so opisani v poglavju 44 - Kontaktne fasadne obloge.

Obnovitvena dela:
Odstranjevanje starega ometa in odvoz ruševin pri obnovitvenih delih je opisano v poglavju 02-Rušitvena dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– ometi na špaletah, če je zahtevana ločena obdelava ali ob uporabi drugačnih ometov od tistih na ostalih površinah;
– površinske obdelave ometov za nanos matiranih ali polmatiranih slojev, nestrukturiranih stenskih tapet in gladkih zidnih oblog ter pri izvedbi površine s specialnimi sijajnimi učinki;
– kakršna koli drugačna kot »preprosta« členitev stenskih, stropnih in fasadnih površin (priporoča se ustrezna dokumentacija k specifikaciji dodatnih del);
– notranja toplotna izolacija vključno z ometom;
– apneni ometi;
– cementni ometi;
– toplotnoizolacijski ometi;
– lahki ometi (delno termoizolacijski ometi);
– letve za zavese;
– pri obnovitvenih delih zamenjava nosilcev ometa, utrditev podlage in kemijska
obdelava;
– sanirni ometi po principu sušenja;
– dodatne zahteve naročnika, kot dopolnila k standardiziranim popisom del

Seznam literature (npr.):
– Standard SIST EN 998-1 - Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
– Standard SIST EN 998-2 - Specifikacija za malte za zidanje - 2. del: Malta za zidanje
- Standard SIST EN 1015-21 - Metode preskušanja zidarske malte – 21. del: Določevanje združljivosti enoslojnih ometov s podlagami
- Standard SIST EN 13279-1 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 1. del: Definicije in zahteve
- Standard SIST EN 13279-2 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 2. del: Preskusne metode
- Standard SIST EN 13658-1 - Kovinski profili - Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
- Standard SIST EN 13658-2 - Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
- Standard SIST EN 13914-1 - Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 1. del: Zunanji ometi
- Standard SIST EN 13914-2 -Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 2. del: Notranji ometi
- Standard SIST EN 15824 - Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
- Standard SIST EN 16383 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja higrotermičnih zunanjih sestavljenih toplotnoizolacijskih
sistemov z ometi (ETICS)
- Standard SIST-TP CEN/TR 15124 - Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov
- Standard SIST EN 1991-1 -1 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote,lastna teža, koristne obtežbe stavb
- Standard SIST EN 1991-1-4 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek
- ETAG 004 - Smernica za evropska tehnična soglasja - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi z ometom
- EAD 330196-00-0604 - Evropski ocenjevalni dokument - Plastična sidra za zunanje
toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- ETAG 014 - D34Smernica za evropska tehnična soglasja - Plastična sidra za
zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI - Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
- PURES:2010 - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–004 - Učinkovita raba energije, tehnična smernica
TSG–1–001 - Požarna varnost v stavbah, tehnična smernica
- Standard SIST EN 1008 Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v
industriji betona
- Standard DIN 18202 - Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti v visokih gradnjah – stavbe
- Standard SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW) - specifikacija
- Standard SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - specifikacija
- Standard SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – specifikacija
- Standard SIST EN 13165:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – specifikacija
- Standard SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF) – specifikacija
- Standard SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG) – specifikacija
- Standard SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW) – specifikacija
- Standard SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije
- Standard SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – specifikacija
- Standard SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – specifikacija
01.10.03Zunanji omet (ZO) / fasade (FAS)
1. Pojmi:
Ometi na fasadah se imenujejo zunanji ometi oziroma zaključni fasadni ometi (ZO).

1.1 Zaribana struktura:
Tankoslojni omet, katerega površina je podobna praskani strukturi ometa, se imenuje zaribana struktura.

1.2 Praskana struktura:
Debeloslojni zaključni omet se nanaša s 3- do 4-kratno debelino zrna in je praskan z orodjem za praskanje. Pri debeloslojnih ometih na apneno-cementni osnovi se osnovni omet pripravi kot hrapava površina.

1.3 Žlebičasta struktura
Tankoslojni zaključni omet z neenakomerno granulacijo zrn, pri katerem se z zaribavanjem (krožnim ali vodoravnim nanosom) ustvari neenakomerna / žlebičena struktura (krožna ali ravna).

1.4 Nazivna debelina ometa:
Nazivna debelina ometa na zunanjih površinah ali fasadah: 2,5 cm
Nazivna debelina ometa na zunanjih površinah ali fasadah pri sanirnih ometih: 3 cm

2. Barve:

2.1 Osnovne standardne barve:
Osnovne standardne barve so barve (po izbiri naročnika), iz barvne palete proizvajalca, za katere ni potrebno doplačilo.

2.2 Posebne nestandardne barve:
Posebne nestandardne barve so barve (po izbiri naročnika), iz barvne palete proizvajalca, za katere je potrebno doplačilo.

3. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključene naslednje storitve (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu s standardom SIST):
• osnovni ometi se v skladu s standardom SIST grobo poravnajo, zaribajo ali porežejo
• zaključni ometi se zaribajo (fini omet)

4. Izmere in obračun

4.1 Doplačila se nanašajo na ometane površine.
Razmejitve, utori in profili za omet se obračunajo po dolžinskih merah.
Če se na izvedbo enega elementa nanaša več definicij (npr. rob = meja ometane površine in barvna meja), se za doplačilo obračuna samo ena pozicija.

4.2 Fasadni omet:
Doplačila se ne ločujejo glede na delovno fazo (osnovni omet ali osnovni omet z zaključnim ometom), vendar se obračunajo samo 1.krat glede na obseg dokončanega fasadnega ometa.
Opomba:
Različne fasade:
Pri enakih delih, ki so izvedejo na različnih fasadah, se uporabljajo iste postavke in opombe. To se izvede z oznako za večkratno uporabo v skladu s standardom SIST.
01.10.03.00Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe se štejejo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.
01.10.03.00AMaterial za 10.03 po izbiri izvajalca
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.03:
Velja za postavko(e) __________
Material po izbiri izvajalca (I).Ponujeno:
01.10.03.00BMaterial za 10.03 naveden s strani naročnika
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.03:
Velja za postavko(e) __________
Primer/vrsta materiala: _____________
Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali. Merila enakovrednosti:
Ponujeno: _______
01.10.03.00DPovršina za 10.03
Dogovori se izdelava površine za navedene postavke v podskupini storitev 10.03:
Velja za postavko(e): __________
Izdelava površine: __________
01.10.03.00EPodlaga za omet za 10.03
Velja za postavko(e): ___________
Podlaga za omet: __________
01.10.03.00FOpis fasade za 10.03
Velja za postavko(e): _______
Opis fasade: ________
Priloge: __________
01.10.03.00GGeografska usmerjenost fasade za 10.03
Velja za postavko(e): _________
Podatki o geografski usmerjenosti: _________
01.10.03.00HPodzidek nad terenom fasade za 10.03
Velja za postavko(e:) ________
Izdelava podzidka: __________
Terenska povezava: _________
01.10.03.01Apneno-cementni spodnji omet zunaj (ACO-Z) za izvedbo zaključnega ometa, vključno s pripravo podlage za omete (PPO).
01.10.03.01AApneno cementni grobi omet (ACO-Z) + PPO
01.10.03.02Apneno-cementni osnovni omet zunaj (ACO-Z) za izvedbo zaključnega ometa, vključno s pripravo podlage za končni omet (PPO) in vmesnim slojem tkanine iz umetne mase (TkUM) po celotni površini.
01.10.03.02AApneno cementni grobi omet (ACO-Z) + PPO+TkUM
01.10.03.03Apneno-cementni spodnji sloj ometa zunaj (SSO-ZO) za izvedbo zgornjega sloja ometa, vključno s pripravo podlage za omete (PPO), poravnavo celotne površine z lopatico in vmesnim slojem mreže iz steklenih vlaken (ArMSV) po celotni površini.
01.10.03.03ANa osnovi apnenocementnega veziva + PPO + kitanje + ArMSV
01.10.03.11Tankoslojni zaključni omet na osnovi veziv iz umetnih smol (zaključni omet), nanos v določeni debelini zrn, vključno s temeljnim premazom v skladu z zahtevami sistema, v standardnih barvah.
Kot podatek sta navedeni struktura in velikost granulata (GR).
01.10.03.11ATankoslojni omet, um. smola žlebičasta struktura GR 2 mm
01.10.03.11BTankoslojni omet, um. smola žlebičasta struktura GR 3 mm
01.10.03.11Ctankoslojni omet, um. smola zaribana struktura GR 1,5 mm
01.10.03.11Dtankoslojni omet, um. smola zaribana struktura GR 2 mm
01.10.03.11Etankoslojni omet, um. smola zaribana struktura GR 3 mm
01.10.03.11Ftankoslojni omet um. smola polnilni omet GR 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm, za gladko površino.
01.10.03.12Tankoslojnio zaključni omet s silikatnimi dodatki (silikatni zaključni omet), nanos v določeni debelini zrn, vključno s temeljnim premazom v skladu z zahtevami sistema, v standardnih barvah.
Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni struktura in velikost granulata (GR).
01.10.03.12ASilikatni tankoslojni omet, žlebičasta struktura GR 2 mm
01.10.03.12BSilikatni tankoslojni omet žlebičasta struktura GR 3 mm
01.10.03.12CSilikatni tankoslojni omet zaribana struktura GR 1,5 mm
01.10.03.12DSilikatni tankoslojni omet zaribana struktura GR 2 mm
01.10.03.12ESilikatni tankoslojni omet zaribana struktura GR 3 mm
01.10.03.12FSilikatni tankoslojni omet polnilni omet GR 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm, da dobimo gladko površino.
01.10.03.12GSilikatni tankoslojni omet fini omet GR 1 mm
01.10.03.13Tankoslojnio zaključni omet s silikonskimi dodatki (silikonski zaključni omet), nanos v določeni debelini zrn, vključno s temeljnim premazom v skladu z zahtevami sistema, v standardnih barvah.
Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni struktura in velikost granulata (GR).
01.10.03.13ASilikonski tankoslojni omet žlebičasta struktura GR 2 mm
01.10.03.13BSilikonski tankoslojni omet žlebičasta struktura GR 3 mm
01.10.03.13CSilikonski tankoslojni omet zaribana struktura GR 1,5 mm
01.10.03.13DSilikonski tankoslojni omet zaribana struktura GR 2 mm
01.10.03.13ESilikonski tankoslojni omet zaribana struktura GR 3 mm
01.10.03.13FSilikatni tankoslojni omet polnilni omet GR 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm, da dobimo gladko površino.
01.10.03.13GSilikonski tankoslojni omet fini omet GR 1 mm
01.10.03.14Tankoslojnio zaključni omet z dodatkom veziv in obarvanega kamnitega granulata, nanos v določeni debelini zrn, z jekleno gladilko, vključno s temeljnim premazom v skladu z zahtevami sistema, v standardnih barvah.
Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni struktura in velikost granulata (GR).
01.10.03.14ATankoslojni omet, barvni kamen, zribana struktura GR 1,5 mm
01.10.03.14BTankoslojni omet, barvni kamen, zribana struktura 2 mm
01.10.03.14CTankoslojni omet, barvni kamen, zribana struktura GR 3 mm
01.10.03.21Zaključni premazi v standardnih barvah
01.10.03.21AZaključni premaz z barvo iz umetne smole
S fasadnimi barvami vezanih z umetno smolo
01.10.03.21BZaključni premaz s silikatno barvo
S silikatnimi barvami.
01.10.03.21CZaključni premaz s silikonsko barvo
S silikonskimi barvami.
01.10.03.21DZaključni premaz z akrilno barvo
Z akrilnimi barvami.
01.10.03.22Fini apneno-cementni omet (AC) v standardnih barvah.
Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni struktura in velikost granulata (GR).
01.10.03.22AFini omet zribana struktura GR 1,5 mm
01.10.03.32Zunanji omet (ZO) in sanirni omet, normalni (Norm), ne glede na to ali 1- ali 2-slojni, vključno s sanirnim predhodnim obrizgom, po želji naročnika, ne glede na tip podlage.
01.10.03.32ASanacijski omet SanO-Norm
01.10.03.33Zunanji omet (ZO) in sanirni omet, težki (Tez), ne glede na to ali 1- ali 2-slojni, vključno s sanirnim predhodnim obrizgom, po želji naročnika, ne grede na tip podlage.
01.10.03.33ASanacijski omet (SanO-Tez)
01.10.03.35Doplačilo (Dp) za sanirne omete pri fasadah ali zunanjih površinah (ZO).
01.10.03.35ADp. sanacijski omet SaNOSte dodatno debelino do 2 cm
Za dodatno debelino do 2 cm.
01.10.03.35BDp. sanacijski omet SANOSte odstranjevanje kristalizacije
Za dodatno čiščenje (npr. suho krtačenje (krt.) kristalizacije).
01.10.03.35CDp. sanacijski omet SaNOSte odstranjevanje alg
Za odstranjevanje plesni, alg in mahov, vključno s porami, mehanično ali s sanacijsko raztopino (po izbiri izvajalca).
01.10.03.41Izravnava podlage z nanosom izravnalnega sloja, na fasadah ali zunanjih površinah (ZO), ne glede na način nanosa in tip podlage.
Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izravnalnega sloja.
01.10.03.41AIzravnalni sloj Ste nad 10-20mm
01.10.03.41BIzravnalni sloj Ste nad 20-30mm
01.10.03.41CIzravnalni sloj Ste nad 30-40mm
01.10.03.41DIzravnalni sloj Ste nad 40-50mm
01.10.03.62Doplačilo (Dp) k zunanjim ometom (ZO).
01.10.03.62ADp.k zunanjim ometom za stebre
Za stebre (samostoječi zidani ali stenski odseki, katerih širina in debelina ne smeta biti večji od ene tretjine njihove višine).
01.10.03.62BDp.k zunanjim ometom za povečane zahteve za ravnost
V primeru večjih zahtev glede mejnih vrednosti za ravnost. (npr. kot podlaga za obloge iz ploščic).
01.10.03.62CDp. k zunanjim ometom za kote manjše od 90 stopinjah
Pri oblikovanju notranjih robov sten(žlebov), ki so zasnovani tako, da imajo kot manjši od 90 stopinj.
m
01.10.03.62DDp.k zunanjim ometom za ukrivljene stene in okrogle stebre
Pri ometanju ukrivljenih podlag in stebrov z okroglim prečnim prerezom, vključno z morebitnim potrebnim debelejšim ometom in pripomočki.
Več podrobnosti o ukrivljenosti ali premeru:
01.10.03.62EDp.k zunanjim ometom za loke
Pri izdelavi ometanih površin z ukrivljenimi robovi, vključno z robnimi profili, z uporabo šablon (merilniki) in robovi.
m
01.10.03.62FDp.k zunanjim ometom za vratne odprtine do 4 m2
Pri izdelavi vertikalnih in ravnih stenskih povezovalnih stenskih površin, brez razlike v svetli širini špalete za vrata do 4 m2.
m
01.10.03.62GDp.k zunanjim ometom, zaključna premazna barva za fungicide in algicide
Pri zaključnem premazu (zaklj. premaz) z barvo za fungicidno in algicidno izvedbo.
01.10.03.62HDp.k zunanjim ometom zaključna premazna barva za fungicide in algicide
Pri zaključnem premazu (zaklj. premaz) z ometom za fungicidno in algicidno izvedbo.
01.10.03.65Doplačilo (Dp) pri fasadah (ZO).
01.10.03.65ADp.k zunanjim ometom zaključna premazna barva posebna barva
Pri zaključnemu premazu (zaklj. premaz) z barvo za posebne barve.
Velja za postavko(e): _______
Posebna barva: __________
01.10.03.65BDp.k zunanjim ometom zaključni premaz omet za posebno barvo
Pri zaključnem premazu (zaklj. premaz) z ometom za posebne barve.
Velja za postavko(e): ________
Posebna barva: _________
01.10.03.67Doplačilo (Dp) za zunanje omete (ZO) za otežene razmere.
01.10.03.67ADp.k zunanjim ometom za spodnje strani in poševne strehe
Pri ometanju spodnjih strani (npr. arkad, balkonskih plošč, prehodov, konzol, stopnišč, mansardnih oken in notranjih parapetov) in nagnjenih strešnih površin.
Podatki (npr. največja skupna višina):
01.10.03.71Doplačilo (Dp) za zunanje omete (ZO) pri gladkih (ne členjenih) površinah, za ravne razmejitve in utore.
01.10.03.71ADp.k zunanjim ometom za utore in mejne črte
m
01.10.03.72Doplačilo (Dp) za zunanje omete pri gladkih (ne členjenih) površinah za elemente za členitev, ki so linijsko ali ploskovno omejeni (brez zaokroženih ali ukrivljenih profilov, brez štukaterskih del) in gledajo iz osnovne površine navzven ali segajo do 30 cm globoko.
01.10.03.72ADp.k zunanjim ometom za preprosto strukturo
m
01.10.03.73Doplačilo (Dp) za zunanje omete pri gladkih (ne členjenih) površinah za nanos ometa v pasovih, ki so enkrat ali večkrat zamaknjeni navzven ali navznoter (npr. okrasni pasovi, obrobe pri vratnih in okenskih odprtinah).
01.10.03.73ADp.k zunanjim ometom za ometne trakove gladke 15 cm
Za ometne pasove (trakove) do širine 15 cm.
m
01.10.03.73BDp.k zunanjim ometom za ometne trakove, profilirani 15 cm
Za profilirane ometne pasove ( trakove) do širine 15 cm.
m
01.10.03.74Doplačilo (Dp) za zunanje omete pri gladkih (ne členjenih) površinah za napušče (npr. medetažne ali strešne), brez montažnega okvirja, ne glede na vrsto ometa in tip podlage, vključno z morebitno potrebno pripravo podlage za omete.
01.10.03.74ADp.k zunanjim ometom za napušče gladko
Gladke do preproste.
Razširitev:
Obdelava profila:
m
01.10.03.74BDp.k zunanjim ometom za napušče profilirano
S profiliranim vlekom.
Razširitev:
Obdelava profila:
m
01.10.03.75Doplačilo (Dp) za zunanje omete pri gladkih (ne členjenih) površinah za oblikovanje kvadratnih izboklin z ometom (kvader omet) z dolžiNOStrtranic nad 15 cm. Za obračun se upošteva površina.
01.10.03.75ADp.k zunanjim ometom za ometna polja pravokotno
01.10.03.81Doplačilo (Dp) za zunanje omete (ZO), ne glede na tip podlage in vrsto ometa, za zaprtje (ometanje) rež, preko katerih niso napeti ali vgrajeni nosilci za omet, v okviru izvedbe ometov. Za reže z večjo globino, kot je dvakratnik nazivne debeline ometa, in večjim obsegom, kot je štirikratnik preseka napeljav.
01.10.03.81ADp.k zunanjim ometom za zapiranje (ometavanje) rež
m