041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.90Režijska dela
1. Splošno
V tej skupini del so zajete samo režijska dela vezane na to skupino del. Režijska dela se izvajajo le, če naročnik predhodno poda naročilo/soglasje za izvedbo posameznega dela, ne glede na to, če je v pogodbi (v obsegu del) predvideno drugače. Podatki o delovnih urah, uporabi naprav, storitvah transporta in porabljenem materialu se dnevno vpisujejo v gradbeni dnevnik in predložijo naročniku v potrditev.

2. Spremembe količine:
Določila, na osnovi katerih je mogoče pri spremembah količin zahtevati nov dogovor o cenah na enoto, se ne nanašajo na režijska dela.

3. Poklicne skupine:
Navedene poklicne skupine ustrezajo tarifnim razredom iz kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. V urnih postavkah so že všteti ustrezni dodatki, nadomestila za pot na delo (transport in cestnine) in prehrano. Obračunajo se dejanske delovne ure, opravljene na delovnem mestu ali mestu montaže, obračuna se vsake začete pol ure.

4. Obseg del/vračunana dela:
V cenah na enoto za material je upoštevana dobava na gradbišče (franko gradbišče), vključno z raztovarjanjem.

5. Izmere in obračun
Pri obračunu se upoštevajo urne postavke za tisti tarifni razred, ki zadostuje za ustrezno režijsko delo, ne glede na poklicno kvalifikacijo dejansko zaposlenega osebja.
Opomba:
Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
- nadure za delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih v skladu z zakoni v RS.
01.44.90.00Naslednji podatki in zahteve glede načina zagotavljanja storitev veljajo kot dogovorjeni in so vključeni v cene na enoto.
01.44.90.00ANadure
Cene za nadure v režiji, ki jih odredi naročnik, se obračunajo s faktorjem 1,30 (v skladu s Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo)
01.44.90.01Režijske ure.
01.44.90.01ARežijska ura za VKV delavce
Režijska urna postavka za visoko kvalificirane delavce - strokovne delavce.
ura
01.44.90.01BRežijska ura za KV delavce
Režijska urna postavka za kvalificirane delavce - strokovne delavce.
ura
01.44.90.01CUra za PK delavce
Režijska urna postavka za pomožne/polkvalificirane delavcev - pomožne delavce.
ura
01.44.90.01DUra za NK delavce
Režijska urna postavka za vajence/nekvalificirane delavce - vajence.
ura
01.44.90.51Dobava materiala na gradbišče za naročena režijska dela vključno z razkladanjem, za katere niso razpisane nobene posebne režijske postavke. Dobava bo obračunana po dejanskih materialnih stroških s pribitkom za manipulativne stroške v odstotkih (prevoz, režijo gradbišča itd.). Materialne stroške izvajalec dokaže z računi v neto zneskih brez DDV upoštevajoč vse priznane popuste. Popusti npr. pri plačilih pred valuto računa ali obresti za zamude pri plačilu se ne upoštevajo.
Ta postavka ni podvržena morebitni pogodbeni klavzuli spremenljivi ceni na enoto.
Manipulativni stroški v odstotkih iz ponudbe se uporablja kot faktor na cene na enoto največ na dve decimalki.
1 OE = 1 EVRO x faktor
01.44.90.51.ADobave materiala za režijske dela
Pribitek (faktor) za manipulativne stroške: __________ (izpolni ponudnik)
OE