041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.10Ometi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Pojmi:
V nadaljnjem besedilu se za navpične površine in površine z naklonom do 20 % v notranjih prostorih uporablja izraz »stena«, za spodnje strani – ne glede na to, ali so vodoravne ali z naklonom (npr. pri stopnicah in stopniščih) – pa izraz »strop«.
Za obdelane ometane površine na zunanji strani stavb, vključno z morebitno vodoravno ali nagnjeno spodnjo stranjo previsnih gradbenih elementov, se uporablja izraz »fasada«.

2. Malta za omete:
Način izvedbe ometov določi naročnik: ročni ali strojni ometi, uporabo predhodno ali na gradbišču pripravljene malte ter o številu slojev oz. plasti, pri čemer se upoštevajo navodila proizvajalcev malte, pravilniki ter standardi za tovrstna dela.

3. Členitev površin:
Stenske, stropne in fasadne površine se izvedejo neprekinjeno (brez členitve).

4. Nakloni, stopnice, poševnine
Izvedbe na stenah in stropih (spodnje strani) veljajo ne glede na naklon ometanih površin za tla s padcem do 20 %. Podatki o naklonu se izračunajo iz razmerja višin projecirane vodoravne dolžine.

5. Obseg del/vračunana dela:

5.1 V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
• kompletna izdelava ometov z vsemi sloji za končni namen uporabe (npr. obrizg z redko cementno malto ali primeren prednamaz, izdelava faž, grobi omet in fini omet);
• pri notranjih ometih vsi delovni odri za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz/prenos materiala in primeru drugih oteženih razmer;
• pri zunanjem ometu povečani obseg del za transport/prenos materiala in primer drugih oteženih razmer;
• izravnava neravnih predelov do pribl. 10 mm;
• profili za lažjo izdelavo ometov, ki so namenjeni le za izdelavo ravnih zunanjih robov in razmejitev vključno z utori;
• varnostni elementi (npr. ograje), ki jih je pri nanosu ometov potrebno odstraniti; v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je treba vse tovrstne elemente po končanih delih ponovno namestiti – po potrebi tudi večkrat;
• zapolnitev in ometavanje instalacij na prebojih sten, če se to izvaja istočasno z ometi.

5.2 Stik stenskega in stropnega ometa
Stiki stenskih ali stropnih ometanih površin se izvedejo po pravilih izvedbe ostrega roba.

5.3 Površine:
Površine mavčnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali gladke (primerne za pleskanje) brez spremembe cene na enoto.
Površine cementnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali pripravljene za polaganje keramičnih ploščic brez spremembe cene na enoto.

6. Izmere in obračun:
Ometi se merijo po pravilih stroke za tovrstna dela.
Postavke za doplačila veljajo ne glede na spremembo razlike v višini.
Opomba:
Tolerance:
Za ometane stene in strope veljajo tolerance po standardu DIN 18002.
(Brošura: TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije)

Podlage za omete:
Po standardu SIST (Malta za omete – smernice za uporabo in nanašanje) so podlage razdeljene glede na naslednje načine izvedbe (navedene v tabeli A.4. do A.11.):
– opeka in votli zidaki, elementi iz klinkerja;
– votli zidaki in polni zidaki s cementnim vezivom (MWK);
– zidaki iz porobetona (P-Bet.);
– beton in lahki beton (Bet.);
– leso-cementni opažni zidaki z in brez dodatne izolacije (LC-OZ);
– leso-cementne izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-IP);
– leso-cementni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-VIP);
– leso-volneni izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-IP);
– leso-volneni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-VIP);
Pri navedbah v zvezi z različnimi podlagami za omete se upoštevajo ustrezne pozicije z uporabo oznake za večkratno uporabo po standardu SIST.

Reže – preboji:
Rege, utori in preboji so opisani v poglavju 15 - Utori, odprtine, rezanje, vrtanje.

Toplotnoizolacijski (kontaktni) fasadni sistemi:
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistemi so opisani v poglavju 44 - Kontaktne fasadne obloge.

Obnovitvena dela:
Odstranjevanje starega ometa in odvoz ruševin pri obnovitvenih delih je opisano v poglavju 02-Rušitvena dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– ometi na špaletah, če je zahtevana ločena obdelava ali ob uporabi drugačnih ometov od tistih na ostalih površinah;
– površinske obdelave ometov za nanos matiranih ali polmatiranih slojev, nestrukturiranih stenskih tapet in gladkih zidnih oblog ter pri izvedbi površine s specialnimi sijajnimi učinki;
– kakršna koli drugačna kot »preprosta« členitev stenskih, stropnih in fasadnih površin (priporoča se ustrezna dokumentacija k specifikaciji dodatnih del);
– notranja toplotna izolacija vključno z ometom;
– apneni ometi;
– cementni ometi;
– toplotnoizolacijski ometi;
– lahki ometi (delno termoizolacijski ometi);
– letve za zavese;
– pri obnovitvenih delih zamenjava nosilcev ometa, utrditev podlage in kemijska
obdelava;
– sanirni ometi po principu sušenja;
– dodatne zahteve naročnika, kot dopolnila k standardiziranim popisom del

Seznam literature (npr.):
– Standard SIST EN 998-1 - Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
– Standard SIST EN 998-2 - Specifikacija za malte za zidanje - 2. del: Malta za zidanje
- Standard SIST EN 1015-21 - Metode preskušanja zidarske malte – 21. del: Določevanje združljivosti enoslojnih ometov s podlagami
- Standard SIST EN 13279-1 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 1. del: Definicije in zahteve
- Standard SIST EN 13279-2 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 2. del: Preskusne metode
- Standard SIST EN 13658-1 - Kovinski profili - Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
- Standard SIST EN 13658-2 - Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
- Standard SIST EN 13914-1 - Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 1. del: Zunanji ometi
- Standard SIST EN 13914-2 -Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 2. del: Notranji ometi
- Standard SIST EN 15824 - Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
- Standard SIST EN 16383 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja higrotermičnih zunanjih sestavljenih toplotnoizolacijskih
sistemov z ometi (ETICS)
- Standard SIST-TP CEN/TR 15124 - Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov
- Standard SIST EN 1991-1 -1 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote,lastna teža, koristne obtežbe stavb
- Standard SIST EN 1991-1-4 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek
- ETAG 004 - Smernica za evropska tehnična soglasja - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi z ometom
- EAD 330196-00-0604 - Evropski ocenjevalni dokument - Plastična sidra za zunanje
toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- ETAG 014 - D34Smernica za evropska tehnična soglasja - Plastična sidra za
zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI - Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
- PURES:2010 - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–004 - Učinkovita raba energije, tehnična smernica
TSG–1–001 - Požarna varnost v stavbah, tehnična smernica
- Standard SIST EN 1008 Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v
industriji betona
- Standard DIN 18202 - Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti v visokih gradnjah – stavbe
- Standard SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW) - specifikacija
- Standard SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - specifikacija
- Standard SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – specifikacija
- Standard SIST EN 13165:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – specifikacija
- Standard SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF) – specifikacija
- Standard SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG) – specifikacija
- Standard SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW) – specifikacija
- Standard SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije
- Standard SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – specifikacija
- Standard SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – specifikacija
01.10.01Notranji omet sten (NOSte)
1. Nazivna debelina ometa:
Nazivna debelina ometa na notranjih stenah: 1,5 cm
Nazivna debelina sanirnih ometov na notranjih stenah: 3 cm

2. Izmere in obračun:

2.1 Višine:
Dela, ki se opravljajo na višini od 0,0 do 3,2 m (d 3,2 m), in dela, ki se opravljajo na višini od 0,00 nad 3,2 m so opisane v ločenih postavkah. Merodajna je dejanska skupna višina.
Stene, visoke od 0,0 do 3,2 m se omejijo z mišljenimi navpičnimi stranskimi omejitvami nasproti morebitnim stenam, visokim od 0,0 do 3,2 m, tudi pri poševnem zgornjem zaključku.
Obračunana se vsota površin od 0,0 do 3,2 m in vsota površin od 0,0 do dejanske višine (nad 3,2 m).

2.2 Doplačila, ki se nanašajo na ometane površine.
Razmejitve, utori in profili za omet se obračunajo po dolžinskih merah.
Če se na izvedbo enega elementa nanaša več poimenovanj (npr. rob = meja ometane površine in barvna meja), se za doplačilo obračuna samo ena vrsta doplačila (postavka).
01.10.01.00Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe del se štejejo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.
01.10.01.00AMaterial za podskupino 10.01. po predlogu izvajalca
Predlaga se uporaba spodaj navedenih/ponujenih materialov v določenih pozicijah/postavkah podskupine 10.01:
Velja za postavko(e): ____________
Material po predlogu izvajalca (IZV).
Ponujeno: ______________
01.10.01.00BMaterial za podskupino 10.01. predlagan s strani naročnika
Predlagana je uporaba spodaj navedenih/ponujenih materialov v določenih pozicijah/postavkah podskupine 10.01:
Velja za postavko(e): ____________
Primeren material: ____________
Ponujen je primeren oz. enakovreden material/proizvod.
Kriteriji za primerjavo: ____________
Ponujeno: ___________
01.10.01.00DKončna obdelava ometanih površin za podskupino 10.01.
Dogovorjena je končna obdelava površin za navedene/ponujene postavke podskupine 10.01.:
Velja za postavko(e): _____________
Končna obdelava površin: ___________
01.10.01.00EOsnovne površine za nanos ometa (podlaga) za 10.01.
Velja za postavko(e):
Podlaga za omete:
Ta postavka vsebuje navedbe v zvezi s pripravo podlage pred nanosom ometov, ki je odvisna je od vrste podlage (opeka, beton ipd.), od vrste ometa in prostora, v katerem se izvaja omet: - obrizg z redko cementno malto, - sprijemni predpremaz ipd.
01.10.01.01Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.01AMavčni omet, notr. stene do 3,2m
01.10.01.01BMavčni omet na stopniščih, notr. stene do 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.02Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.02AMavčni omet s pripravo podlage, notr. stene do 3,2m
01.10.01.02BMavčni omet s pripravo podlage na stopniščih, notr. stene do 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.03Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete in armirno mrežico iz steklenih vlaken. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.03AMavčni omet s pripravo podlage in arm. mrežico, stene do 3,2m
01.10.01.03BMavčni omet s pripravo podlage in arm.mrežico na stopniščih, notr. stene do 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.04Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.04AMavčni omet, notr. stene nad 3,2m
01.10.01.04BMavčni omet na stopniščih, notr. stene nad 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.05Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.05AMavčni omet s pripravo podlage, notr. stene nad 3,2m
01.10.01.05BMavčni omet s pripravo podlage na stopniščih, notr. stene nad 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.06Notranji omet sten (NOSte) na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete in armirno mrežico iz steklenih vlaken. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.06AMavčni omet s pripravo podlage in arm. mrežico, notr. stene nad 3,2m
01.10.01.06BMavčni omet s pripravo podlage in arm.mrežico na stopniščih, notr. stene nad 3,2m
Omet sten stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.11Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.11AApneno-cem.omet, notr.stene do 3,2m
01.10.01.11BApneno-cem.omet na stopniščih, notr.stene do 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.12Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva vključno s pripravo podlage za omet. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.12AApneno-cem.omet s pripravo podlage, notr.stene do 3,2m
01.10.01.12BApneno-cem.omet s pripravo podlage na stopniščih, notr.stene do 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.13Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva vključno s pripravo podlage za omet in armirno mrežico iz steklenih vlaken. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
01.10.01.13AApneno-cem.omet s pripravo podlage in arm. mrežico, notr.stene do 3,2m
01.10.01.13BApneno-cem.omet s pripravo podlage in arm. mrežico na stopniščih, notr.stene do 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.14Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.14AApneno-cem.omet, notr.stene nad 3,2m
01.10.01.14BApneno-cem.omet na stopniščih, notr.stene nad 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.15Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva vključno s pripravo podlage za omet. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.15AApneno-cem.omet s pripravo podlage, notr.stene nad 3,2m
01.10.01.15BApneno-cem.omet s pripravo podlage na stopniščih, notr.stene nad 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.16Notranji omet sten(NOSte) na osnovi apneno-cementnega veziva vključno s pripravo podlage za omet in armirno mrežico iz steklenih vlaken. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2m (h>3,2m).
01.10.01.16AApneno-cem.omet s pripravo podlage in arm. mrežico, notr.stene nad 3,2m
01.10.01.16BApneno-cem.omet s pripravo podlage in arm. mrežico na stopniščih, notr.stene nad 3,2m
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah
01.10.01.21Sanirni ometi, normalni (SanO-Norm), ne glede na to ali so 1- ali 2-slojni, notranji omet sten (NOSte), vključno s predhodnim sanirnim obrizgom (SanObr), po zahtevi naročnika, ne glede na vrsto podlage. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
Opomba:
Sanirni ometi (SanO) so ometi za vlažne in s soljo obremenjene podlage.
Sanirna malta (SanM) za omet:
Sanirni malta (SanM) za omete je malta s posebno zmanjšano vsebnostjo kapilar in zmanjšano možnostjo kapilarnega dviga vode v zidu ter z visoko mehansko odpornostjo.
01.10.01.21ASanirni omet, notr. stene do 3,2m
Vrsta/opis ometa: __________
01.10.01.21BSanirni omet na stopniščih, notr. stene do 3,2m
Vrsta/opis ometa: __________
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.23Sanirni ometi, lahki (SanO-L), ne glede na to ali 1- ali 2-slojni, notranji omet zidov (NOSte), vključno s predhodnim sanirnim obrizgom, izvedba po zahtevah naročnika, ne glede na vrsto podlage. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2m (h≤3,2m).
Opomba:
Sanirni ometi (SanO) so ometi za vlažne in s soljo obremenjene podlage.
Sanirna malta (L) za lahke omete:
Sanirna malta za lahke omete (L-lahka) je malta za omete z zelo visoko poroznostjo, toplotno izolacijskimi lastnostmi in z manjšo mehansko odpornostjo (t.i. "sušilni omet").
01.10.01.23ASanirni lahek omet, notr. stene do 3,2m
Vrsta/opis ometa: __________
01.10.01.23BSanirni lahek omet na stopniščih, notr. stene do 3,2m
Vrsta/opis ometa: __________
Za stene stopnišča (nad stopnicami, vmesnimi podesti in klančinami), vključno z vsemi oteževalnimi deli pri izvajanju zaključkov pri stopnicah.
01.10.01.25Doplačilo (Dp.) za sanirne omete notranjih sten (NOSte).
01.10.01.25ADp. k sanirnim ometom za dodatno debelino do 2 cm
01.10.01.25BDp. k sanirnim ometom za čiščenje podlage
Doplačilo za dodatno predhodno suho mehansko čiščenje podlage (cvetenje podlage - krtačenje)
01.10.01.25CDp. k sanirnim ometom za odstranjevanje plesni
Doplačilo za dodatno predhodno čiščenje podlage (mehansko ali kemično - po izbiri izvajalca), vključno z odstranitvijo plesni, alg, mahu itd.
01.10.01.41Izravnava podlage z nanosom izravnalnega sloja na notranjih stenah (NOSte), ne glede na način nanosa in vrsto podlage. V postavki je navedena debelina izravnalnega sloja.
01.10.01.41AIzravnava podlage, notr. stene, deb. nanosa 10-20mm
Največja skupna debelina nanosa: _______
01.10.01.41BIzravnava podlage, notr. stene, deb. nanosa 20-30mm
Največja skupna debelina nanosa. ________
01.10.01.41CIzravnava podlage, notr. stene, deb. nanosa 30-40mm
Največja skupna debelina nanosa: ________
01.10.01.41DIzravnava podlage, notr. stene, deb. nanosa 40-50mm
Največja skupna debelina nanosa: _________
01.10.01.51Doplačilo (Dp.) za notranje omete sten (NOSte) za otežene razmere.
01.10.01.51ADp. k ometom notr. sten za stebre in slope
Doplačilo za prostostoječe zidane elemente, katerih širina in debelina ne presegata eno tretjino višine.
01.10.01.51BDp.k ometom notr. sten za povečane zahteve za ravnost
Doplačilo za povečane zahteve za mejne tolerance za ravnost podlage (npr. podlage za polaganje keramične obloge).
01.10.01.51CDp. k ometom notr.sten za notranje kote manj kot 90 stopinj
Doplačilo za izdelavo notranjih kotov in robov, ki imajo po načrtu manjši kot od 90 stopinj ali za zaokrožene kote in robove
m
01.10.01.51DDp. k ometom notr.sten za ukrivljene stene in okrogle stebre
Doplačilo za izdelavo ometa na ukrivljene podlage in stebre z okroglim presekom, vključno z zahtevanimi debelinami ometa in pomožnimi sredstvi za izdelavo (šablone ipd.)
opis podrobnosti (ukrivljenost/premer): __________
01.10.01.51EDp. k ometom notr.sten za ukrivljene elemente
Doplačilo za izdelavo ometa vencev, šablon in drugih zaključkov z ukrivljenimi in/ali ostrimi robovi, vključno z zahtevanimi debelinami ometa in pomožnimi sredstvi za izdelavo (šablone, kotni profili ipd.) opis podrobnosti (število vseh robov in skupna razvita širina): _________
m
01.10.01.81Doplačilo (Dp.) k ometom notranjih sten (NOSte), ne glede na tip podlage in vrsto ometa, za zaprtje (ometanje) utorov, preko katerih niso napeti ali vgrajeni nosilci za omet, izvedba v okviru ometov. Za reže z večjo globino, kot je dvakratnik nazivne debeline ometa, in večjim obsegom, kot je štirikratnik preseka napeljav.
01.10.01.81ADp. k ometom notr. sten za zaprtje inšt. utorov
Doplačilo za zaprtje rež in utorov z ometom po polaganju instalacij.
m