041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.42Steklarska dela
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila:

1. Okvirji in krila:
OpisI veljajo za vse vrste okvirjev zasteklitve (npr. lesene, plastične, kovinske) in ne glede na to, ali so elementi fiksni ali premični (krila z odpiranjem).

2. Oblika in velikost stekla:
Oblika in velikost stekla sta podani v opisu postavke.
Širine in višine označujejo dimenzije najmanjšega orisanega pravokotnika (širina x višina).
Neposredni naročnik steklarskih del zagotovi risbe oz. šablone, potrebne za izdelavo.

3. Debelina stekla:
Navedene debeline stekla se nanašajo na nazivne debeline v skladu s standardi SIST.

4. Storitve neposrednega naročnika steklarskih del:

4.1. Steklitvene letvice vključno s pritrditvenimi sredstvi (npr. vijaki) so sestavni del že sestavljenega zasteklitvenega okvirja, kar zagotovi neposredni naročnik steklarskih del. V primeru, da se lesene letvice pritrdijo z vijaki, so luknje za vijake že pripravljene vnaprej.

4.2. Za vpete steklitvene letvice je neposredni naročnik dolžan zagotoviti pisna navodila za montažo.

5. Projektna dokumentacija naročnika (izvedbeni načrt):
Naročnik kot podlogo popisom del predloži projekt za izvedbo ob upoštevanju mnenj pristojnih organov.
Vsebina projekta za izvedbo je usklajena Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

6. Obseg storitev/vračunane storitve:
V cene na enoto so vračunane naslednje storitve:
• Vgradnja, podlaganje, pritrjevanje in zatesnitev zasteklitev z zasteklitvenimi letvicami ali izvedba z vidnim tesnilnim robom
• predelave
• vidni robovi in robovi v lepljenih izvedbah so fino brušeni

6.1. Izjavo o lastnostih je treba podati najkasneje do realizacije prve dobave.

7. Barve:

7.1. Standardne barve so barve, za katere proizvajalec ne zahteva doplačila. Naročnik lahko izbere katerokoli standardno barvo brez doplačila.

7.2. Posebne barve so barve, za katere proizvajalec zahteva doplačilo.
Opomba:
Izolacijsko steklo:
Pri uporabi kaljenega stekla (ESG) ali lepljenega varnostnega stekla (VSG) je treba določiti stran uporabe.
Pri uporabi ornamentnega stekla je treba določiti stran uporabe in smer strukture (navpično ali vodoravno) ter stran strukture pri izolacijskem steklu (v medprostoru - MSP ali zunaj). Pri površinskih obdelavah je treba določiti stran, ki naj bo obdelana.

Prosto se določijo postavke za (npr.):
- Protipožarna zasteklitev z razredom požarne odpornosti EW
- Vzdrževalna steklarska dela
- Servisna dela
- Popravila"

Seznam standardov (npr.):
- SIST EN 1991-1-1: Standard Eurocode 1 – Vplivi na nosilne konstrukcije –1-1. del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb
- SIST EN 1991-1-3 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba snega
- SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežba vetra"
- SIST EN 1279_del 1-5 - Izolacijska stekla
- SIST EN 12150-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo
- SIST EN 14179-2 - Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo
- SIST EN 14449 - Varnostno lepljeno steklo
- SIST EN 1863-2 - Toplotno utrjeno steklo
- SIST EN 12150-1 - Meritve mehanskih lastnosti
- SIST EN 1051-1 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 1.del: Definicije in opisi
- SIST EN 1051-2 - Steklo v stavbah – Stekleni zidaki in stekleni tlakovci – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 14351-1 Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1.del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
- SIST EN 357: Steklo v stavbah - Proti ognju odporni zastekljeni elementi s prozornimi in prosojnimi izdelki iz stekla - Razvrščanje po požarni odpornosti
- SIST EN 410: Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
- SIST EN 572-1: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 1. del: Definicije in splošne fizikalne in mehanske lastnosti
- SIST EN 572-2: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 2. del: Ravno steklo
-SIST EN 572-3: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 3. del: Polirano žično steklo
- SIST EN 572-4: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 4. del: Vlečeno steklo
- SIST EN 572-5: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 5. del: Vzorčasto steklo
-SIST EN 572-6: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 6. del: Žično vzorčasto steklo
- SIST EN 572-7 Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 7. del: Žično in brezžično utorjeno steklo
- SIST EN 572-8: Steklo v gradbeništvu - Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla - 8. del: Dobavljene in končne velikosti razreza
-SIST EN 1063 - Steklo v stavbah - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelom
- SIST EN 1279-1: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 1. del: Splošno, tolerance in predpisi za opis sistema
-SIST EN 1279-5: Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Standard za proizvod
- SIST EN 1863-1: Steklo v gradbeništvu – Delno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 12150-1: Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
-SIST EN 12488: Steklo v gradbeništvu – Priporočila za zasteklitev – Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
- SIST EN 12600: Steklo v stavbah – Preskus z nihalom – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla
- SIST EN 13022 – 1 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 1. del: Stekleni proizvodi za strukturne zasteklitve za podprte in nepodprte monolitne in sestavljene zasteklitve
- SIST EN 13022 – 2 Steklo v gradbeništvu – Strukturna zasteklitev – 2. del: Pravila za zastekljevanje
- SIST EN 673: Steklo v gradbeništvu - Določevanje toplotne prehodnosti (vrednost U) - Računska metoda"
-SIST EN 14179-1: Steklo v gradbeništvu – Hs-preskus toplotno kaljenega natrij-kalcijevega silikatnega varnostnega stekla – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 14449: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
- SIST EN 15254-4: Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti - Nenosilne stene - 4. del: Zastekljena konstrukcija
- SIST EN 1527: Stavbno okovje - Okovje za drsna in zgibna vrata - Zahteve in preskusne metode
- SIST EN 15683-1: Steklo v gradbeništvu – T Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 1. del: Definicija in opis
- SIST EN 1935: Stavbno okovje - Enoosni tečaji - Zahteve in klasifikacija
- SIST EN ISO 12543-1: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 1. del: Definicije in opis sestavnih delov
- SIST EN ISO 12543-2: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 2. del: Lepljeno varnostno steklo
- SIST EN ISO 12543-5: Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo 5. del: Dimenzije in obdelava robov
- DIN 18032-3: Športne dvorane - Dvorane za gimnastiko in igre ter večnamensko uporabo - 3. del: Preverjanje varnosti pri metu žoge
01.42.45Steklo za jaške dvigal
1. Splošno:
V nadaljevanju je opisano steklo za stene jaškov dvigal v skladu s SIST EN 81. Okvir in podkonstrukcije zagotovi naročnik steklarskih del.

2. Obseg del/vračunana dela:
Izvedba prostih robov, zarobljeno, je vračunano v ceno na enoto.
Opomba:
Zahteve za morebitno potrebne nihajna vrata je treba posebej opozoriti (dopisati).
01.42.45.01Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Vsestransko vpeto (vsestr.)
• Brez funkcije varovanja pred padcem (brez varov.)
V bistveni vsebini postavke je opisana izvedba.
01.42.45.01ASteklo za jašek dvigal brez varov. vsestr.2f-VSG 8 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.01BSteklo za jašek dvigal brez varov. vsestr..2f-VSG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.01CSteklo za jašek dvigal brez varov. vsestr..2f-VSG 12 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.01DSteklo za jašek dvigal brez varov. vsestr.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 8 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Dvostransko (2 str.) vpeto (vodoravno ali navpično)
• Brez funkcije varovanja pred padcem (brez varov.)
V bistveni vsebini postavke je opisana izvedba.
01.42.45.02ASteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02BSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 12 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02CSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 16 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02DSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 20 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02ESteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 24 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02FSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG 30 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02GSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 8 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02HSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 10mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02ISteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 12 mm
Izmere (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02JSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 16 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02KSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 20 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.02LSteklo za jašek dvigal brez varov. 2str.2f-VSG/TVG ali VSG/ESG 24 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Vsestransko vpeto (vsestr.)
• S funkcijo varovanja pred padcem (s padcem)
Kot podatek je opisana izvedba.
01.42.45.11ASteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11BSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG 12 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11CSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG 16 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11DSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG 20mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11ESteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG/TVG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11FSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG/TVG 12mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11GSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG/ESG 8 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.11HSteklo za jašek dvigal z varov. vsestr.2f-VSG/ESG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Dvostransko (2 str.) vpeto (vodoravno ali navpično)
• S funkcijo varovanja pred padcem (s.padcem)
Kot podatek je opisana izvedba.
01.42.45.12ASteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG 12 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12BSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG 16 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12CSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG 20 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12DSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG 24 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12ESteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG/TVG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12FSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG/TVG 12 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12GSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG/ESG 8 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.12HSteklo za jašek dvigal z varov. 2str.2f-VSG/ESG 10 mm
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.21Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Točkovno vpeto
• Brez funkcije varovanja pred padcem (brez varov.)
Vključno s pritrdilnimi/točkovnimi držali iz aluminija, naravno eloksiranega, ali iz nerjavnega jekla.
V bistveni vsebini postavke je opisna izvedba.
01.42.45.21ASteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG float steklo 10 mm
Pri nosilnem držalu.
Število nosilnih držal: __________
Površina: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.21BSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG float steklo 12 mm
Pri nosilnem držalu.
Število nosilnih držal: __________
Površina: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.21CSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG float steklo 16 mm
Pri nosilnem držalu.
Število nosilnih držal: __________
Površina: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Točkovno vpeto
• Brez funkcije varovanja pred padcem (brez varov.)
Vključno s pritrdilnimi/točkovnimi držali iz aluminija, naravno eloksiranega, ali iz nerjavnega jekla.
V bistveni vsebini postavke je opisna izvedba.
01.42.45.22ASteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 8 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22BSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 10 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22CSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 12 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22DSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 16 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22ESteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 20 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.22FSteklo za jašek dvigal brez varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 24 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31Lepljeno varnostno steklo za stene jaškov dvigal.
• Točkovno vpeto
• S funkcijo varovanja pred padcem (s.padcem)
Vključno s pritrdilnimi/točkovnimi držali iz aluminija, naravno eloksiranega, ali iz nerjavečega jekla.
V bistveni vsebini postavke je opisna izvedba.
01.42.45.31ASteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 10 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31BSteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 12 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31CSteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 16 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31DSteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 20 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31ESteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/TVG/ESG 24mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.31FSteklo za jašek dvigal z varov. točk.2f-VSG/ESG 30 mm
Pri točkovnem držalu.
Vrsta točkovnega držala: __________
Število pritrdilnih ali točkovnih držal: __________
Material: __________
Dimenzije (širina x višina): __________ x __________ cm
V skladu s prilogo k načrtu: __________
kos
01.42.45.41Doplačilo (dp) k lepljenemu varnostnemu steklu za stene jaškov dvigal, 2-slojno (2f-VSG).
01.42.45.41ADp k steklu za jašek dvigala za poseb. vrsto stekla
Za drugo (posebno) vrsto stekla (npr. belo steklo, Satinato).
Vrsta stekla: ____________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.45.41BDp k steklu za jašek dvigala za posebne vmesne sloje
Za druge (posebne) vmesne sloje (folija).
Vrsta stekla: ____________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.45.41CDp k steklu za jašek dvigala za posebno oblikovanje površine
Za drugo (posebno) oblikovanje površine (npr. sitotisk, emajliranje).
Vrsta stekla: ____________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.45.41DDp k steklu za jašek dvigala za polirane robove
Za polirane robove.
Velja za postavke: ____________________
kos
01.42.45.41EDp k steklu za jašek dvigala za kotne-robne izreze
Za kotne ali robne izreze.
Vrsta kotnih ali robnih izrezov: ____________
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.45.41FDp k steklu za jašek dvigala za upognjene
Za upognjeno izvedbo.
Velja za postavke: ______________
kos
01.42.45.41GDp k steklu za jašek dvigala za točk.nosilec s pogrezno glavo
Za točkovne nosilce s pogrezno glavo, iz nerjavečega jekla, vključno z izvrtino s pogrezno luknjo.
Velja za postavke: ______________
kos