041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.00Izbirna uvodna določila
01.44.00.00Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
01.44.00.00ASplošni opis zgradbe
Naslov: ___________
Vrsta / namembnost zgradbe: __________
Kategorija terena (0-IV): __________ (SIST EN 1991-1-4)
Obremenitve zaradi vetra______________(SIST EN 1991 1-4)
Višina zgradbe: ___________
Vetrna cona: _____________ (1-3)
Hitrost vetra: ___________ (m/s)
Nadmorska višina: ___________( < 800 m - >2000 m)
Širina robnega območja: ___________(SIST EN 1991-1-4
Dodatni predpisi o požarni zaščiti: ___________(TSG-1-001)
01.44.00.00BVrste podlage
Vse cene na enoto se nanašajo na vrsto podlage, ki so navedene v nadaljevanju. Delež površin glede na vrsto podlage je v odstotkih.
1. Neometane podlage:
Votla opeka, votli bloki (%): __________
Masiv. opeka, beton, bet. blok (%): __________
Lahki beton/celični beton (%): __________
Prefabricirani betonski elementi (%): __________
Debelina sten prefabr. bet. elementov (cm): __________
Leseni materiali (%): __________
Drugo (%): __________
Podrobnejše navedbe: __________
2. Ometane podlage:
Votla opeka, votli bloki (%): __________
Masivna opeka, beton, betonski blok (%): __________
Lahki beton/celični beton (%): __________
Prefabricirani betonski elementi (%): __________
Debelina sten prefabr. bet. elementov (cm): __________
Leseni materiali (%): __________
Drugo (%): __________
Obstoječe ETICS (%): __________
Debelina izolacije ETICS (cm): __________
Debelina ometa:__________
01.44.00.01Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del veljajo kot dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
01.44.00.01ADokazilo o usposobljenosti osebja in izvajalca
Kot dokazilo o posebni usposobljenosti strokovnega osebja služi potrdilo o uspešno zaključeni udeležbi na ustreznem strokovnem izobraževanju oziroma usposabljanju za izvedbo fasad z ETICS certifikatom, ki jo podeli priglašena/certificirana institucija za poklicno usposabljanje, poklicno združenje ali proizvajalec ETICS sistema s spodaj našteto učno vsebino.
Učne vsebine:
1. Osnove specifične gradbene fizike in gradbeni kemijski procesi
2. Izgradnja ETICS in delovanje posameznih komponent sistema
3. Preskušanje in priprava podlage
4. Izvedba ETICS v skladu s standardi
5. Usposabljanje za priključke in zaključke
6. Praktična uporaba učnih vsebin 1-5