041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.13ETICS spodnji zaključek fasade - podzidek (cokel)
Ne glede na to, ali je podzidek (cokel) pomaknjen navznoter ali navzven iz linije fasade, ali je fasada enake debeline do nivoja tal/terena, se na površinah v območju odbojne vode, ki se začne z zgornjim robom tlaka/terena in sega do višine najmanj 30 cm. Za zaščito se uporabijo za to predvidene namenske izolacijske plošče (XPS ali EPS-P). Take plošče praviloma segajo največ eno ploščo nad nivo.

Po izbiri naročnika se lahko takšne posebne izolacijske materiale uporabi zaradi prihranka dela navzgor ali navzdol v stopničasti obliki ali do neprekinjene vodoravne ločnice (npr. do profila podzidka tudi nad ali pod površino v območju odbojne vode do 30 cm, ki je predvidena brez dodatnega plačila.
01.44.13.01Doplačilo (Dp) k ETICS za izvedbo površin v območju odbojne vode na fasadi (npr. podzidek, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški), vključno z uporabo izolacijskih plošč skupine izdelkov EPS-P, kjer je sistemski nosilec predviden v območju v stiku s tlemi ali površine v območju odbojne vode.
Višinska razlika spodnjega zaključka do 10 odstotkov dolžine tlorisa.
01.44.13.01ADp k ETICS EPS-P pri obstoječemu terenu do 10%
Delo na obstoječih gradbenih elementih (npr. razne tlakovane površine, napušči, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški).
m
01.44.13.01BDp k ETICS EPS-P z izolacijo pod terenom do 10%
Z izolacijo pod bodočim terenom.
m
01.44.13.11Doplačilo (Dp.) za ETICS za izvedbo površin z odbojno vodo na fasadi (npr. podzidek, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški), vključno z uporabo izolacijskih plošč iz skupin izdelkov XPS, ki jih nosilec sistema predvidi za območja, ki so v stiku s tlemi, ali na površinah v območju odbojne vode.
Višinska razlika spodnjega zaključka do 10 odstotkov dolžine tlorisa.
Opomba:
V primeru naklona več kot 10 odstotkov, v primeru terenskih razlik ali neravnega spodnjega zaključka je priporočljiva predhodna izdelava skice/načrta z natančnimi podatki.
01.44.13.11ADp k ETICS XPS pri obstoječemu terenu do 10%m
Dela na obstoječih gradbenih elementih (npr. razne tlakovane površine, napušči, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški).
m
01.44.13.11BDp k ETICS XPS z izolacijo pod terenom do 10%
Z izolacijo pod bodočim terenom.
m
01.44.13.21Doplačilo (Dp) k ETICS površin na fasadi v območju odbojne vode (npr. podzidek, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški), vključno z uporabo izolacijskih plošč iz skupin izdelkov EPS-S, ki jih nosilec sistema predvidi za območja, ki so v stiku s tlemi, ali na površinah v območju odbojne vode.
Višinska razlika spodnjega zaključka do 10 odstotkov dolžine tlorisa.
01.44.13.21ADp k ETICS EPS-S pri obstoječemu terenu do 10%
Delo na obstoječih gradbenih elementih (npr. razne tlakovane površine, napušči, terase, balkoni, odprte lože, nadstreški).
m
01.44.13.21BDp k ETICS EPS-S z izolacijo pod terenom do 10%
Z izolacijo pod bodočim terenom.
m
01.44.13.51Zaščita pred vlago za fasadni sistem pod terenom.
Zaščita pred vlago se dvigne nad zgornji rob/nivo terena.
Opomba:
Zaščita pred vlago ni zatesnitev zgradb. Ta so opisana v Skupini del 12-Hidroizolacije.
01.44.13.51AZaščita fasadnega sistema pred vlago
Dvignjen (podaljšan) rob fasade nad zgornji rob (nivoja) terena znaša pribl. 5 cm (npr. hidroizolacija podzidka in špalete pod policami)