041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.20Zaključni ometi za ETICS
1. Vrste ometa, barve:
V primeru različnih vrst ometov ali barv se dodatna dela na stikih rešujejo z doplačili.
Dodatno plačilo ni upravičeno, če se različne vrste ometov ali barv ne stikujejo ali so ločeni z ločilnimi elementi (zaključki, profili). Ti se upoštevajo v postavkah za postavitvi v ločenih postavkah. Prav tako doplačilo ni upravičeno na stikih (povezavah) z neometanimi deli fasade (npr. obloge, pritrditve, razne obrobe ali vidni beton).
Standardne barve so barve s proizvajalčeve barvne lestvice po izboru naročnika, za katere proizvajalec ne predvideva doplačilo.
Posebne barve so barve s proizvajalčeve barvne lestvice po izboru naročnika, za katere proizvajalec predvideva doplačilo.

2. Zaribana struktura:
Tankoslojni ometi, katerih površina je podobna praskani ometni strukturi, so v nadaljevanju navedeni kot zaribana struktura.

3. Pravila merjenja in obračunavanja:
Obračuna se dimenzija razvite izvedene površine.
Opomba:
Za izbiro barvnih odtenkov je treba upoštevati mejne vrednosti svetlosti ustreznega premaza. V primeru različnih vrst ometov ali barv se dodatna dela za izvedbo stikov v okviru koherentnih površin ometa prosto formulirajo v ločenih postavkah.
01.44.20.01Zaključni premaz ETICS-a s tankoslojni ometom na osnovi veziva z umetno smolo (tankoslojni om. um. sm.), nanesena v debelini zrna, vključno s sistemsko pogojenim temeljnim premazom, v standardni barvi.
01.44.20.01AETICS tankoslojni om. um. sm., žlebičasta struktura 2 mm
01.44.20.01BETICS tankoslojni om. um. sm., žlebičasta struktura 3 mm
01.44.20.01CETICS tankoslojni om. um. sm., zaribana struktura 1,5 mm
01.44.20.01DETICS tankoslojni om. um. sm., zaribana struktura 2 mm
01.44.20.01EETICS tankoslojni om. um. sm., zaribana struktura 3 mm
01.44.20.01FETICS tankoslojni om. um. sm. polnilni omet 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm za gladko površino.
01.44.20.01GETICS tankoslojni om. um. sm. fin omet 1 mm
01.44.20.02Doplačilo (Dp) h končnemu premazu ETICS-a s tankoslojnim ometom z vezavo iz umetne smole (tankoslojni om. um. sm.) Izvedba v posebni barvi.
01.44.20.02ADp k ETICS tankoslojni om. um. sm. do 1,5 mm, pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.02BDp k ETICS tankoslojni om. um. sm.2 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.02CDp k ETICS tankoslojni om. um. sm.3 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.03Zaključni premaz ETICS s tankoslojnim silikatnim ometom (silikatni tankoslojni omet), nanešen v debelini zrn, vključno s sistemsko pogojenim temeljnim premazom, v standardni barvi.
01.44.20.03AETICS silikatna tan. omet, žlebičasta struktura 2 mm
01.44.20.03BETICS silikatna tan. omet, žlebičasta struktura 3 mm
01.44.20.03CETICS silikatna tan. omet, zaribana struktura 1,5 mm
01.44.20.03DETICS silikatna tan. omet, zaribana struktura 2 mm
01.44.20.03EETICS silikatna tan. omet, zaribana struktura 3 mm
01.44.20.03FETICS silikatni tankoslojni omet polnilni omet 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm za gladko površino.
01.44.20.03GETICS tankoslojni silikatni omet 1 mm
01.44.20.04Doplačilo (Dp.) k zaključnemu premazu ETICS s tankoslojnim silikatnim ometom (tankosl. silikatni omet) za izvedbo v posebni barvi.
01.44.20.04ADp k ETICS tankoslojni silikatni omet do 1,5 mm, pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.04BDp k ETICS tankoslojni silikatni omet 2 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.04CDp k ETICS tankoslojni silikatni omet 3 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.07Zaključni premaz ETICS s tankoslojnim silikatnim ometom (tankosl. silikatni omet), nanešen v debelini zrn, vključno s sistemsko pogojenim temeljnim premazom, v standardni barvi.
01.44.20.07AETICS tankosl. silikonski omet žlebičasta struktura 2 mm
01.44.20.07BETICS tankosl. silikonski omet žlebičasta struktura 3 mm
01.44.20.07CETICS tankosl. silikonski omet zaribana struktura1,5 mm
01.44.20.07DETICS tankosl. silikonski omet zaribana struktura 2 mm
01.44.20.07EETICS tankosl. silikonski omet zaribana struktura 3 mm
01.44.20.07FETICS tankoslojni silikonski omet polnilni omet 0,5 mm
Prekrivanje tankoslojnega ometa s polnilnim ometom velikosti zrn 0,5 mm za gladko površino.
01.44.20.07GETICS tankoslojni silikonski omet fini omet 1 mm
01.44.20.08Doplačilo (Dp.) k zaključnemu premazu ETICS s tankoslojnim silikatnim ometom (tankosl. silikatni omet) za izvedbo v posebni barvi.
01.44.20.08ADp k ETICS tankosl. silikonski omet do 1,5 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.08BDp k ETICS tankosl. silikonski omet2 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.08CDp k ETICS tankosl. silikonski omet3 mm pos. barva
Posebna barva: ________
01.44.20.11Doplačilo (Dp) k zaključnemu premazu ETICS s tankoslojnim silikatnim ometom za fungicidno in algicidno izvedbo.
01.44.20.11ADp k ETICS tankoslojni omet do 1,5 mm fungicidno/algicidno
01.44.20.11BDp k ETICS tankoslojni omet 2 mm fungicidno/algicidno
01.44.20.11CDp k ETICS tankoslojni omet 3 mm fungicidno/algicidno
01.44.20.11DDp k ETICS tankoslojni omet barvni kamen fungicidno/algicidno
01.44.20.20Površinski premaz ETICS-a s fasadno barvo na osnovi veziva z umetno smolo (barva um. sm.).
01.44.20.20AETICS barva um. sm. standard
V standardni barvi.
01.44.20.20BETICS barva um. sm. posebna barva
Posebna barva: ________
01.44.20.21Površinski premaz ETICS-a s silikatno barvo.
01.44.20.21AETICS silikatna barva standard
V standardni barvi.
01.44.20.21BETICS silikatna barva posebna barva
Posebna barva: ________
01.44.20.22Površinski premaz ETICS-a s silikonsko smolno barvo.
01.44.20.22AETICS silikonska smolna barva standard
V standardni barvi.
01.44.20.22BETICS silikonska smolna barva posebna barva
V posebni barvi:
01.44.20.25Doplačilo (Dp.) za zaključni premaz ETICS z barvami za fungicidno in algicidno
izvedbo.
01.44.20.25ADp. ETICS barva fungicidno/algicidno
01.44.20.31Doplačilo (Dp.) za zaključni premaz ETICS z barvami
01.44.20.31ADodatno delo v primeru večbarvnosti
Dodatno delo za težav z različnimi vrstami ometov ali barv v okviru ometanih površin.