041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.14Mehansko pritrjevanje (sidra)
1. Mehanska pritrjevanja:

1.1 Mehansko pritrjevanje se izvaja v skladu s SIST.

2. Toplotni mostovi in razbarvanja:
Preveritev koeficienta prenosa toplote uporabljenih sider se na zahtevo naročnika izvede brezplačno.

3. Pravila merjenja in obračunavanja:
Cene na enoto za dodatno mehansko pritrjevanje veljajo ne glede na dejanske dolžine sider za določeno debelino toplotne izolacije z vključeno debelino ometa in dolžino sidranja, ki ustreza podlagi v skladu s standardom.
Opomba:
Vijačna sidra brez rondel se prosto formulirajo v ločenih postavkah.
01.44.14.01Dodatno mehansko pritrjevanje ETICS z vijačnimi sidri, vključno s pokrivnimi čepi na površini (površinska sidra). Izvajalec določi izbiro sider glede na dolžino, obremenitve ter shemo pritrjevanja z ozirom na vrsto izolacijskih plošč.
Obračuna se površina fasade, kamor se vstavljajo sidra.
Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
Opomba:
Dodatno mehansko pritrjevanje z udarnimi sidri za beton in masivno opeko se prosto formulira.
01.44.14.01EETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 10 cm
01.44.14.01FETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 12 cm
01.44.14.01GETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 14 cm
01.44.14.01HETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 16 cm
01.44.14.01IETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 18 cm
01.44.14.01JETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije 20 cm
01.44.14.01KETICS pritrdilno sidro za deb. izolacije ______ cm
01.44.14.11Doplačilo (Dp.) k mehansko pritrjevani ETICS (pritrdilna vijačna sidra, vključno s pokrivnimi čepi) za dodatne ojačitve s sidri na robnih delih fasade objekta (npr. na obeh straneh zunanjega roba). Obračuna se površina fasade, kamor se vstavljajo sidra. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
01.44.14.11DDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 10 cm
01.44.14.11EDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 12 cm
01.44.14.11FDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 14 cm
01.44.14.11GDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 16 cm
01.44.14.11HDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 18 cm
01.44.14.11IDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije 20 cm
01.44.14.11JDp k ETICS za pritrdilno sidro za ojačitve na robovih, deb. izolacije ______ cm
01.44.14.21Dodatno mehansko pritrjevanje ETICS za skupino izolacijskih materialov MV-PT5 in MV-PT80 z vijačnimi sidri. Izvajalec določi izbiro sider glede na dolžino, obremenitve ter shemo pritrjevanja z ozirom na vrsto izolacijskih plošč. Obračuna se površina fasade, kamor se vstavljajo sidra. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
01.44.14.21AETICS pritrdilna sidra za MV-PT5, MV-PT80 za debelino ______ cm
Izolacijski material:________
Izdelava s sidri:_________
01.44.14.22Doplačilo (Dp.) k mehansko pritrjevani ETICS (pritrdilna vijačna sidra, vključno s pokrivnimi čepi) za dodatne ojačitve s sidri na robnih delih fasade objekta (npr. na obeh straneh zunanjega roba). Obračuna se površina fasade, kamor se vstavljajo sidra. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
01.44.14.22ADp. za dodatna sidra za MV-PT5, MV-PT80 za robna območja za debelino _____ cm
Velja za postavko(e):__________