041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.01Zaščitne obloge, pripravljalna dela
V nadaljevanju izraz „odstranjevanje“ pomeni nakladanje in odvoz na trajno deponijo ali reciklaža materiala za nadaljno uporabo, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

V nadaljevanju izraz „pripravljalna dela“ pomeni izvedbo pripravljalnih del za posamezne vrste podlag glede na vrsto, stanje in potreben ukrep za posamezno podlago, skladno s smernico TS PFST 01. (npr.)
- Pripravljalni ukrepi pri neometanih zidovih
- Pripravljalni ukrepi pri betonu
- Pripravljalni ukrepi pri barvah in ometih na mineralni osnovi
- Pripravljalni ukrepi pri organsko vezanih barvah in ometih
- Pripravljalni ukrepi pri lesenih podlagah in podlagah iz lahkih montažnih plošč
- Pripravljalni ukrepi pri podlagah iz keramičnih ploščic
Opomba:
Ravnost: v skladu z DIN 18202 (Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti) .
Zaščitno pokritje: zaščitno pokritje na strehah so opisane v Skupini del 01.
Pripravljalna dela za popravila: odstranjevanje in dodajanje ometa je opisano v Skupini del 10.
Opomba o dodatnih delih:
V drugih skupinah del so opisane (npr.):
- odstranjevanje odtočnih cevi za meteorno vodo
- začasna izvedba odtočnih cevi za meteorno vodo
- demontaža strelovodov,
- plošč, zunanjih senčil in pritrdilnih elementov
- odstranjevanje ometa na špaletah in obrobah
Prosto se formulirajo postavke (npr.):
- zaščitne ograde in zaščitne mreže
- ponovna montaža odstranjenih konstrukcijskih delov po zaključku
- obnova tesnil proti vlagi in postavitev zaščitnih (pokrivnih) pločevinastih elementov
Pripravljalna dela se pretežno na izvedbo fasade na starih objekti.
01.44.01.01Zaščita, vključno s pritrdilnimi elementi, ter odstranitev in odstranjevanje zaščitnih oblog po zaključku del.
01.44.01.01APokrivanje sten
Stene, obračuna se pokrita površina.
01.44.01.01BPokrivanje ograj
Ograje, obračuna se dolžinski meter prekrite ograje
Višina ograje _____ m
m
01.44.01.01CPokrivanje ročaj
Pokrivanje ročajev na stopniščih, obračuna se dolžinski meter prekritega ročaja
m
01.44.01.01DPokrivanje okenskih polic/napuščev do 0,5 m
Okenske police in napušči do širine do 0,5 m, obračuna se dolžinski meter
m
01.44.01.01EPokrivanje fasadnih struktur
Fasadni elementi, skulpture in plastični elementi (fasadna struktura). Obračuna se projekcija pokrite površine na fasadi.
01.44.01.01FPokrivanje vrat/okna do 2 m2
Vrata in okna, svetla širina podboja do 2 m2.
kos
01.44.01.01GPokrivanje vrat/oken nad 2-4 m2
Vrata in okna. Svetla širina podboja nad 2 do 4 m2. .
kos
01.44.01.01HPokrivanje vrat/oken pokrita površina
Vrata in okna po pokriti površini.
01.44.01.01IPokrivanje tal s filcem
Tla pokrita s plastjo zaščitnega filca, preklop filca 10 cm.
01.44.01.01JPokrivanje tal z mehkimi vlaknenimi ploščami
Tal s plastjo mehkih vlaknenih plošč, fuge tesno spojene.
01.44.01.01KPokrivanje tal z deskami/opažnimi ploščami
Tla prekrita z deskami ali opažnimi ploščami.
01.44.01.05Priprava podlage za nanos toplotnoizolacijskega sestavljenega sistema (ETICS). Odlaganje gradbenih odpadkov je vključeno v ceno na enoto.
01.44.01.05AOdstranjevanje premaza
Mehansko odstranjevanje ali luščenje premaza in čiščenje površine z vodo in napravo za čiščenje pod pritiskom. Obračuna se obdelana površina.
01.44.01.05COdstranjevanje alg in gliv
Obstoječe alge in glivice obdelati (PASIV) s sredstvom za uničevanje alg (po pranju). Obračuna se obdelana površina.
01.44.01.05DČiščenje betonske podlage
Čiščenje ostankov olja in umazanije iz betonske podlage, odstranitev robov in žlindre. Obračuna se obdelana površina.
01.44.01.05EIzravnava betonske površine
Odbijanje neravnin nad 20 do 50 mm na betonski podlagi ali izravnava z malto. Obračuna se vsota odbitih oz. izravnanih površin.
01.44.01.05FOdstranitev + dopolnitev ometa
Odstranitev razrahljanega (poškodovanega) ometa s podlage iz ometanega zidu in dodatna obdelava glede na obstoječo vrsto ometa. Obračuna se vsota na novo ometanih površin.
01.44.01.05GČiščenje podlage ometanega zidu
Čiščenje podlage iz ometanega opečnega zidu (zid) in opečnega zidu (zid) z disperzijsko prevlečenimi premazi, vključno s testiranjem na odpornost proti umiljenju. Obračuna se obdelana površina
01.44.01.05HIzravnava podlage ometanega opečnega zidu
Odbijanje neravnin nad 20 do 50 mm s podlage iz ometanega zidu (zid) ali izravnava z malto. Obračuna se vsota odbitih oz. izravnanih površin.
01.44.01.05IPriprava podlage
Podlaga: ___________
Ukrepi: ____________
01.44.01.05KČiščenje fasade z vodo pod visokim tlakom do 200 barov - podlaga brez razpok
Čiščenje obstoječe fasade z vodo pod visokim tlakom z visokotlačno napravo, ki omogoča pritisk do 200 barov. Pri čiščenju fasade zagotoviti čim manjši prodor vlage/vode v podlago - primerno za zidove brez razpok. Obračuna se očiščena površina.
01.44.01.05LČiščenje fasade z vodo pod visokim tlakom nad 200 barov - podlaga brez razpok
Čiščenje obstoječe fasade z vodo pod visokim tlakom z visokotlačno napravo, ki omogoča pritisk nad 200 barov. Pri čiščenju fasade zagotoviti čim manjši prodor vlage/vode v podlago - primerno za zidove brez razpok. Obračuna se očiščena površina.
01.44.01.08Namestitev začasnih odtočnih cevi za meteorno vodo.
01.44.01.08AZačasne odtočne cevi za meteorno vodo
Vključno po zaključku fasad, demontaža in odstranitev z gradbišča.
m
01.44.01.11Pritrditev nosilcev objemke za cevi z osnovno ploščo in cevjo iz nerjavečega jekla, material št. 1.4301 in elastičnim vložkom iz gume za zvočno in toplotno ločeno pritrjevanje objemke za vpenjanje cevi (npr. za vpenjala, udarna vpenjala ali objemke z samoreznimi navoji) z sidri v skladu z navodili proizvajalca (ne glede na podlago). Morebitni dodatni stroški za prodor izolacijskega materiala in krajšanje gumijastega vložka, glede na končno površino fasade so vključeni v ceno na enoto. Kot podate
01.44.01.11ADržalo za objemko za cevi do 10 cm
kos
01.44.01.11BDržalo za objemko za cevi nad 10-14 cm
kos
01.44.01.11CDržalo za objemko za cevi nad 14-18 cm
kos
01.44.01.11DDržalo za objemko za cevi nad 18-30 cm
kos