041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.15Profili, montažni fasadni deli, utori
01.44.15.01Vdelava zaključnih profilov (vznožna letev) iz ALUMINIJA na podzidku za ETICS v sestavljeni sistem in spoj med podlago in profilom podzidka, vključno z dodatki in pritrdilnimi elementi. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
01.44.15.01EETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 10 cm
m
01.44.15.01FETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 12 cm
m
01.44.15.01GETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 14 cm
m
01.44.15.01HETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 16 cm
m
01.44.15.01IETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 18 cm
m
01.44.15.01JETICS zaključni profil aluminij, podzidek, 20 cm
m
01.44.15.01KETICS zaključni profil aluminij, podzidek, _____cm
Debelina izolacije:_______
m
01.44.15.02Vdelava zaključnih profilov (vznožna letev) iz PVC na podzidku za ETICS v sestavljeni sistem in spoj med podlago in profilom podzidka, vključno z dodatki in pritrdilnimi elementi. Kot bistvena vsebina postavke je navedena debelina izolacijskega materiala (cm).
01.44.15.02EETICS zaključni profil PVC, podzidek, 10 cm
m
01.44.15.02FETICS zaključni profil PVC, podzidek, 12 cm
m
01.44.15.02GETICS zaključni profil PVC, podzidek, 14 cm
m
01.44.15.02HETICS zaključni profil PVC, podzidek, 16 cm
m
01.44.15.02IETICS zaključni profil PVC, podzidek, 18 cm
m
01.44.15.02JETICS zaključni profil PVC, podzidek, 20 cm
m
01.44.15.02KETICS zaključni profil PVC, podzidek, _____cm
Debelina izolacije:_______
m
01.44.15.04Izvedba dilatacijskega spoja ETICS iz profila z armirno mrežico iz steklenih vlaken, laminirano na obeh straneh, vključno z oblikovanjem trajnega dilatacijskega spoja, odpornega proti dežju, dodatkov in pritrdilnih elementov, brez razlike v debelini izolacije.
01.44.15.04AETICS dilatacijski spoj vodoravne površine
m
01.44.15.04BETICS dilatacijski spoj oblikovanje vogalov
m
01.44.15.05Priključni profil/tesnilna letev ETICS za izvedbo tesnih priključkov na okenske in vratne okvire s samolepilnimi plastičnimi trakovi, tesnilnim trakom in armirno mrežico iz steklenih vlaken, vključno s tesnjenjem priključnih spojev.
01.44.15.05AETICS priključni profil za okna/vrata razred II
Z dvodimenzionalnim (2D) gibanjem.
m
01.44.15.05BETICS priključni profil za okna/vrata razred II
S tridimenzionalnim (3D) gibanjem.
m
01.44.15.05CDp. ETICS priključni profil za okna/vrata razred III les/aluminij
S tridimenzionalnim (3D) gibanjem.
Za okenske in vratne okvirje iz lesa/aluminija.
m
01.44.15.05DDp. ETICS priključni profil za okna/vrata razred III um. mat./aluminij
S tridimenzionalnim (3D) gibanjem.
Za okenske in vratne okvirje iz um. mat./aluminija
m
01.44.15.06Samonastavitveni tesnilni trak ETICS in oblikovanje priključnega spoja, odpornega proti dežju, ki ga je mogoče ometati (npr. na oknih, okenskih policah). Vodotesnost proti dežju najmanj 600 Pa. Kot bistvena vsebina postavke je navedena širina fuge (mm).
01.44.15.06AETICS tesnilni trak 3-9 mm
m
01.44.15.06BETICS tesnilni trak nad 9-18 mm
m
01.44.15.06CETICS tesnilni trak 3-9mm do 20 cm
Za preboje do 20 cm.
npr. ograje, vtičnice
kos
01.44.15.07ETICS profil iz umetnega materiala za odvajanje kapljic (odkapni profil) s privarjeno mrežico na obeh straneh (npr. za izolirane
okenske preklade, spodnje strani balkonov, omarice rolet, napušče, okenske in vratne odprtine).
01.44.15.07AETICS profil iz umetnega materiala za odvajanje kapljic (odkapni profil)
m
01.44.15.08ETICS prezračevalni profil kot zgornji zaključek prezračevane strehe.
01.44.15.08AETICS prezračevalni profil prezračevane strehe
m
01.44.15.09Profil iz umetne mase z mrežico in odkapnim robom, nameščen na profil podzidka z gibljivim spojem.
01.44.15.09ANasadni profil
Material: _________
m
01.44.15.11Montažni elementi (v skladu s statiko) za montažo brez toplotnih mostov v toplotno izolacijski kompozitni sistem, vključno z izdelavo izrezov na izolacijskih ploščah in pritrjevanjem.
01.44.15.11AMontažni elementi manjše obremenitve
Montažni elementi (npr. za cevne objemke, zunanjo razsvetljavo).
Material:__________
Dimenzije:________
Deb.:_____________
kos
01.44.15.11BMontažni elementi velike obremenitve
Montažni elementi (npr. za nadstreške, tende).
Material:__________
Dimenzije:________
Deb.:_____________
kos
01.44.15.12Vgradnja montažnih elementov, ki jih dobavi naročnik (v skladu s statičnim izračunom) (montaža brez toplotnih mostov v toplotnoizolacijski kompozitni sistem iz EPS). Vključno z izdelavo izrezov in odprtin v izolacijskih ploščah za električne kable in pritrjevanje.
01.44.15.12AVgradnja nosilca električne vtičnice
Nosilec električne vtičnice
Premer:
Glob.
kos
01.44.15.12BVgradnja težko vnetljivega nosilca električne vtičnice
Nosilec električne vtičnice.
Izdelano iz težko vnetljivega poliamida.
Dimenzije: _____
Globina: _______
kos
01.44.15.12CVgradnja strelovodnih vratic
Strelovodna vrata iz pocinkane pločevine ali aluminija, prašno barvano.
Dimenzije: _________
Globina:_____________
kos
01.44.15.12DVgradnja ločilnih mest za zaščito pred strelo
Ločilna mesta za zaščito pred strelo.
Dimenzije: _______
Globina:_________
kos
01.44.15.15Doplačilo (Dp) k ETICS za izdelavo utorov, ne glede na to, ali so brušeni ali lepljeni v 2 slojih.
Širina fuge: do 3 cm
Globina: do 2 cm
01.44.15.15ADp k ETICS EPS za fasadni utor do 3 cm / do 2 cm
m
01.44.15.15BDp k ETICS MV za fasadni utor do 3 cm / do 2 cm
m
01.44.15.21Dekorji in fasadni profili (f. profil) ETICS (venci, odebelitve, okrasni okvirji), montažni, izdelani iz prevlečene polistirenske trde pene (EPS). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s temeljnim premazom in premazom s fasadno barvo. Kot bistvena vsebina pozicije je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana) in širina profilov.
01.44.15.21AETICS f. profil EPS preprost + premazan do 10 cm
m
01.44.15.21BETICS f. profil EPS preprost + premazan do 20 cm
m
01.44.15.21CETICS f. profil EPS preprost + premazan do 30 cm
m
01.44.15.21DETICS f. profil EPS strukturiran + premazan do 10 cm
m
01.44.15.21EETICS f. profil EPS strukturiran + premazan do 20 cm
m
01.44.15.21FETICS f. profil EPS strukturiran + premazan do 30 cm
m
01.44.15.22Dekorji in fasadni profili (f. profil) ETICS (venci, odebelitve, okrasni okvirji), montažni, izdelani iz prevlečene polistirenske trde pene (EPS). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s temeljnim premazom in premazom s fasadno barvo. Kot bistvena vsebina postavke je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana (str.)
01.44.15.22AETICS f. profil EPS, prepr., zaključni
Zaključni profil
kos
01.44.15.22BETICS f. Profil EPS, prepr, vogalnik
Vogalnik.
kos
01.44.15.22CETICS f. profil EPS, str., zaključni
Zaključni profil
kos
01.44.15.22DETICS f. profil EPS, str. vogalnik
Vogalnik.
kos
01.44.15.31Dekorji in fasadni profili ETICS (f. profil), montažni, izdelani iz prevlečene polistirenske trde pene (EPS). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s tankoslojnim ometom (tankoslojni
om). Kot bistvena vsebina pozicije je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana) in širina profilov.
01.44.15.31AETICS f. profil EPS preprost + tankoslojni om. do 10cm
m
01.44.15.31BETICS f. profil EPS preprost + tankoslojni om. do 20 cm
m
01.44.15.31CETICS f. profil EPS preprost + tankoslojni om. do 30 cm
m
01.44.15.31DETICS f. profil EPS strukturni + tankoslojni om. do 10 cm
m
01.44.15.31EETICS f. profil EPS strukturni + tankoslojni om. do 20 cm
m
01.44.15.31FETICS f. profil EPS strukturni + tankoslojni om. do 30 cm
m
01.44.15.32Dekorji in fasadni profili ETICS (f. profil), montažni, izdelani iz prevlečene polistirenske trde pene (EPS). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s tankoslojnim ometom (tankoslojni
omet). Kot bistvena vsebina postavke je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana (str.)).
01.44.15.32AETICS f. profil EPS, zaključni, prepr. + tankoslojni om.
Zaključni profil
kos
01.44.15.32BETICS f. profil EPS, zaključni, prepr. + tankoslojni om.
Vogalnik
kos
01.44.15.32CETICS f. profil EPS, zaključni,str. + tankoslojni om.
Zaključni profil
kos
01.44.15.32DETICS f. profil EPS, zaključni, str. + tankoslojni om.
Vogalnik
kos
01.44.15.41Dekorji in fasadni profili ETICS (f.Profil), montažni, iz mineralnih materialov (min.). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s temeljnim premazom in premazom s fasadno barvo. Kot bistvena vsebina pozicije je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana) in širina profilov.
01.44.15.41AETICS f. profil min. prepr. + premazan do 10 cm
m
01.44.15.41BETICS f. profil min. prepr. + premazan do 20 cm
m
01.44.15.41CETICS f. profil min. prepr. + premazan do 30 cm
m
01.44.15.41DETICS f. profil min. str. + premazan do 10 cm
m
01.44.15.41EETICS f. profil min. str. + premazan do 20 cm
m
01.44.15.41FETICS f. profil min. str. + premazan do 30 cm
m
01.44.15.42Dekorji in fasadni profili ETICS (F.Profil), montažni, iz mineralnih materialov (min.). S tesnilnimi spoji na zgornji strani in lepljenjem na spodnji strani, vključno s temeljnim premazom in premazom s fasadno barvo. Kot bistvena vsebina postavke je navedena vrsta (preprosta ali strukturirana (str.)).
01.44.15.42AETICS f. profil min.- zaključni, prepr. + prem.
Zaključni profil
kos
01.44.15.42BETICS f. Profil min.- vogalnik, preproste + prem.
Vogalnik.
kos
01.44.15.42CETICS f. profil min.- zaključni, str. + prem.
Zaključni profil
kos
01.44.15.42DETICS f. profil min.- vogalnik, str. + prem.
Vogalnik.
kos