041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.44Toplotnoizolacijski sestavljeni kontaktni fasadni sistem (ETICS)
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.

1. Pojmi:
- Za zunanje toplotnoizolacijske sestavljene sisteme/sklope je okrajšava ETICS (External Thermal Insulation Composite System). ETICS je fasadni sistem, v katerem so vsi deli sistema medsebojno v polnem stiku.
- Za spodnje zaključke fasade, ki zahtevajo posebno izvedbo (material in obdelava) za zaščito pred odbojno vodo in morebitnim prodiranjem talne vlage na območjih, ki so v stiku s tlemi, se uporablja izraz območje odbojne vode (npr. podzidek, cokel).

2. Identifikacija / dokazila:
Uporabljajo se sistemske komponente istega proizvajalca fasadnega sistema (imetnika certificiranega sistema) in iz njegove strani priporočene dodatna komponente. Na zahtevo Naročnika je potrebno dostaviti vsa dokazila (npr. Izjave o lastnostih, Tehnični listi, Tehnična soglasja ETA, ...) .

3. Lastnosti in preskusi podlage:
ETICS se lahko izvaja na podlagah, za katere v skladu s SIST ni potrebna predložitev posebnih dokazil. Izvajalec lahko pri teh podlagah izhaja iz dejstva, da so bile izdelane po priznanih tehničnih pravilih in da so tako načeloma primerne za montažo izolacijskih plošč.

Kljub zgoraj navedenemu mora Izvajalec pred začetkom del preveriti dejansko stanje podlage s splošno veljavnimi preskusi podlage glede primernosti vgradnje fasadnega sistema (npr.)
- zunanji videz - iskanje razpok v podlagi;
- brisanja - iskanje izločanja soli, cvetenje, starih kredastih nanosov;
- praskanje ali rezanje s trdim koničastim predmetom - preveritev čvrstosti in nosilnost;
- omočenje - preveritev vpojnosti podlage, odkrivanje razpok,
- trkanjem po površini - iskanje neutrjenih mest;
- ravnosti podlage (po standardu DIN 18202
- preskus trganja - obstoječi fasadni sistem"
Opisane preskuse se izvede na več različnih naključnih mestih na vseh straneh fasade.

4. Obdelava:
Obdelavo izvaja usposobljeno osebje. Vse dodatne smernice za obdelavo proizvajalca sistema in priznana tehnična pravila za zagotavljanje kakovosti (npr. Smernice za obdelavo) so prav tako sestavni del pogodbe.

4.1 Špalete:
Toplotna izolacija v območju špalet in preklad (npr. pri okenskih in vratnih odprtinah) se izdela v enaki debelini kot izolacijski material fasadne površine, razen če je zaradi določenih razlogov potrebna manjša debelina, kar mora biti opredeljena v Elaboratu gradbene fizike. V tem primeru se zaradi razlike v debelini in uporabe različnih vrst toplotne izolacije spremeni tudi cena na enoto, ki se določi za vsako vrsto toplotnoizolacijskega sistema posebej.

5. Obseg del/vračunana dela:
V ceno na enoto so vključena naslednja dela kot dopolnitev k pomožnim delom v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in pravili stroke
- preskusi podlage v zvezi primernosti vgradnje fasadnega sistema,
- oblikovanje vogalov z vogalniki ali kotnimi profili,
- izvajanje odpornosti proti udarcem (dvojna mreža)
- testi sidranja,
- popravilo škode, povzročene med preizkusi (sanacija površin)
- predaja zapisnika, ki je na voljo na gradbišču v času izvedbe, s končnim računom - gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornikom glede časovne in prostorske določitve naključnih preizkusov in načinov dokumentiranja rezultatov preizkusov.

6. Tehnične smernice:
Pri izvedbi kontaktne fasadne obloge je obvezno upoštevati pogoje dela, ki so navedeni v gradivu "TEHNIČNA SMERNICA ZA PRAVILNO IZVEDBO KONTAKTNIH TOPLOTNOIZOLACIJSKIH FASADNIH SISTEMOV", ki ji je izdalo GIZ PFSTI – Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij, izdaja 2/2020.
Opomba:
Zahtevane lastnosti in vrednosti.
SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW)
SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS)
SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS)
SIST EN 13165 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR)
SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF)
SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG)
SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW)
SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB)
SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB)
SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF)
PURES - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–001 - Tehnična smernica / Požarna varnost v stavbah
SIST EN 1008 - Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra
SIST EN 1991-1-4 Eurocode 1 Vplivi na nosilne konstrukcije, deli 1–4: Splošni vplivi – obremenitve zaradi vetra, nacionalna zakonska ureditev k standardu SIST EN 1991-1-4 in dopolnitve državne zakonodaje
TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI – gospodarsko interesno združenje proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
01.44.02ETICS iz polistirena (EPS)
Dodatna mehanska pritrditev (vijačna/udarna sidra in pokrivni čepi/rondele) je opisana v ločenih postavkah.
01.44.02.01ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandiranega polistirena EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l - W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm).
01.44.02.01EETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 10 cm
01.44.02.01FETICS EPS, 0,040 W(mK, 3 mm, 12 cm
01.44.02.01GETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 14 cm
01.44.02.01HETICS EPS, 0,040 W/mk, 3 mm, 15 cm
01.44.02.01IETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 16 cm
01.44.02.01JETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 17 cm
01.44.02.01KETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 18 cm
01.44.02.01LETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 20 cm
01.44.02.01METICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm,            cm 
01.44.02.02ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm).
01.44.02.02EETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 10 cm
01.44.02.02FETICS EPS, 0,040 W(mK, 5 mm, 12 cm
01.44.02.02GETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 14 cm
01.44.02.02HETICS EPS, 0,040 W/mk, 5 mm, 15 cm
01.44.02.02IETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 16 cm
01.44.02.02JETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 17 cm
01.44.02.02KETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 18 cm
01.44.02.02LETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 20 cm
01.44.02.02METICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm,            cm 
01.44.02.03ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10
01.44.02.03EETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 10 cm, μ = 10
01.44.02.03FETICS EPS, 0,040 W(mK, 3 mm, 12 cm, μ = 10
01.44.02.03GETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 14 cm, μ = 10
01.44.02.03HETICS EPS, 0,040 W/mk, 3 mm, 15 cm, μ = 10
01.44.02.03IETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 16 cm, μ = 10
01.44.02.03JETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 17 cm, μ = 10
01.44.02.03KETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 18 cm, μ = 10
01.44.02.03LETICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, 20 cm, μ = 10
01.44.02.03METICS EPS, 0,040 W/mK, 3 mm, ______ cm, μ = 10
01.44.02.04ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10
01.44.02.04EETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 10 cm, μ = 10
01.44.02.04FETICS EPS, 0,040 W(mK, 5 mm, 12 cm, μ = 10
01.44.02.04GETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 14 cm, μ = 10
01.44.02.04HETICS EPS, 0,040 W/mk, 5 mm, 15 cm, μ = 10
01.44.02.04IETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 16 cm, μ = 10
01.44.02.04JETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 17 cm, μ = 10
01.44.02.04KETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 18 cm, μ = 10
01.44.02.04LETICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, 20 cm, μ = 10
01.44.02.04METICS EPS, 0,040 W/mK, 5 mm, ______ cm, μ = 10
01.44.02.05ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm).
01.44.02.05EETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 10 cm
01.44.02.05FETICS EPS, 0,031 W(mK, 3 mm, 12 cm
01.44.02.05GETICS EPS, 0,031 W(mK, 3 mm, 13,5 cm
01.44.02.05HETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 14 cm
01.44.02.05IETICS EPS, 0,031 W/mk, 3 mm, 15 cm
01.44.02.05JETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 16 cm
01.44.02.05KETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 17 cm
01.44.02.05LETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 18 cm
01.44.02.05METICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 20 cm
01.44.02.05NETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, ______cm 
01.44.02.06ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (l- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm).
01.44.02.06EETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 10 cm
01.44.02.06FETICS EPS, 0,031 W(mK, 5 mm, 12 cm
01.44.02.06GETICS EPS, 0,031 W(mK, 5 mm, 13,5 cm
01.44.02.06HETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 14 cm
01.44.02.06IETICS EPS, 0,031 W/mk, 5 mm, 15 cm
01.44.02.06JETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 16 cm
01.44.02.06KETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 17 cm
01.44.02.06LETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 18 cm
01.44.02.06METICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 20 cm
01.44.02.06NETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, ______cm 
01.44.02.07ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (λ- W/mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10
01.44.02.07EETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 10 cm, μ = 10
01.44.02.07FETICS EPS, 0,031 W(mK, 3 mm, 12 cm, μ = 10
01.44.02.07GETICS EPS, 0,031 W(mK, 3 mm, 13,5 cm, μ = 10
01.44.02.07HETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 14 cm, μ = 10
01.44.02.07IETICS EPS, 0,031 W/mk, 3 mm, 15 cm, μ = 10
01.44.02.07JETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 16 cm, μ = 10
01.44.02.07KETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 17 cm, μ = 10
01.44.02.07LETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 18 cm, μ = 10
01.44.02.07METICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, 20 cm, μ = 10
01.44.02.07NETICS EPS, 0,031 W/mK, 3 mm, ______cm, μ = 10 
01.44.02.08ETICS z izolacijskimi ploščami iz ekspandirane polistirenske pene EPS, vključno z lepilom in armiranim osnovnim ometom. Kot bistvena vsebina postavke sta navedeni vrednost lambda (λ - W/(mK), najmanjša debelina osnovnega ometa (mm) in debelina izolacije (cm). Največji koeficient upornosti prehoda vodne pare μ = 10
01.44.02.08EETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 10 cm, μ = 10
01.44.02.08FETICS EPS, 0,031 W(mK, 5 mm, 12 cm, μ = 10
01.44.02.08GETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 14 cm, μ = 10
01.44.02.08HETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 16 cm, μ = 10
01.44.02.08IETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 18 cm, μ = 10
01.44.02.08JETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 20 cm, μ = 10
01.44.02.08KETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, ______cm, μ = 10 
01.44.02.08XETICS EPS, 0,031 W(mK, 5 mm, 13,5 cm, μ = 10
01.44.02.08YETICS EPS, 0,031 W/mk, 5 mm, 15 cm, μ = 10
01.44.02.08ZETICS EPS, 0,031 W/mK, 5 mm, 17 cm, μ = 10
01.44.02.21Doplačilo (Dp) k ETICS z EPS za izvedbo protipožarne bariere iz požarno odporne izolacije s ploščami iz mineralne volne (MV) kot ETICS nad etažno preklado kot horizontalni pas viš. 40 cm na območju medetažne konstrukcije/preklade (npr. nad okni, vrati, drugimi odprtinami,...), vključno z dodatno mehansko pritrditvijo (sidro). Osnovni omet v minimalni debelini sosednje površine fasade. Obračuna se dolžina protipožarne bariere, izmerjena v neobdelani gradbeni dimenziji. Kot bistvena vsebina postav
01.44.02.21FDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 12cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21GDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 14cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21HDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 16cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21IDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 18cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21JDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 20cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21KDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV _____ cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.21XDp k ETICS EPS za protipožarno bariero iz MV 15cm
Protipožarna bariera iz požarno odporne izolacije iz MV, pas viš. 40 cm.
m
01.44.02.25Doplačilo (Dp.) na ETICS z EPS izdelavo podzidka (cokel fasade), odporna na udarce z dvojnim armiranjem ali močnejšo armaturno mrežo
01.44.02.25ADp. ETICS EPS za večjo odpornost na udarce
Za večjo odpornost na udarce podzidka (cokel fasade), dvojno armiranje
01.44.02.26Doplačilo (Dp.) k ETICS EPS.
01.44.02.26ADp k ETICS EPS za spodnjo stran
Za povečano oteženo delo na spodnjih straneh, z izjemo venca in preklade.
01.44.02.26CDp k ETICS EPS za obdelavo venca
Za oteženo delo pri obdelavi gladkih vencev. Obračuna se razvita obdelana površina.
01.44.02.26DDp k ETICS EPS za strešno okno, atiko
Za oteženo delo pri izvedbi strešnih oken, notranjih površinah atik in konstrukcijah na poševnih strehah, brez dimnikov.
01.44.02.26FDp k ETICS EPS za lepilo z vezivom iz umetne smole
Za lepilo z vezivom iz umetne smole namesto izdelkov z vezivom iz cementa (npr. za podlage, ki niso združljive s cementom).
01.44.02.26GDp k ETICS EPS za osnovni omet z vezivom iz umetne smole
Za osnovni omet z vezivom iz umetne smole namesto izdelkov z vezivom iz cementa.