041 891 824 Ukmarjeva 4, Ljubljana 9:00 - 15:00 (pon - pet)
Št.NazivEnotaCena
Kategorije
01Gradbena in obrtniška dela
01.10Ometi
Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine del naslednja določila:

1. Pojmi:
V nadaljnjem besedilu se za navpične površine in površine z naklonom do 20 % v notranjih prostorih uporablja izraz »stena«, za spodnje strani – ne glede na to, ali so vodoravne ali z naklonom (npr. pri stopnicah in stopniščih) – pa izraz »strop«.
Za obdelane ometane površine na zunanji strani stavb, vključno z morebitno vodoravno ali nagnjeno spodnjo stranjo previsnih gradbenih elementov, se uporablja izraz »fasada«.

2. Malta za omete:
Način izvedbe ometov določi naročnik: ročni ali strojni ometi, uporabo predhodno ali na gradbišču pripravljene malte ter o številu slojev oz. plasti, pri čemer se upoštevajo navodila proizvajalcev malte, pravilniki ter standardi za tovrstna dela.

3. Členitev površin:
Stenske, stropne in fasadne površine se izvedejo neprekinjeno (brez členitve).

4. Nakloni, stopnice, poševnine
Izvedbe na stenah in stropih (spodnje strani) veljajo ne glede na naklon ometanih površin za tla s padcem do 20 %. Podatki o naklonu se izračunajo iz razmerja višin projecirane vodoravne dolžine.

5. Obseg del/vračunana dela:

5.1 V ceno na enoto so vključene naslednja dela (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu z veljavno zakonodajo, standardi (SIST) in pravili stroke:
• kompletna izdelava ometov z vsemi sloji za končni namen uporabe (npr. obrizg z redko cementno malto ali primeren prednamaz, izdelava faž, grobi omet in fini omet);
• pri notranjih ometih vsi delovni odri za navedeno višino, vključno s povečanim obsegom del za prevoz/prenos materiala in primeru drugih oteženih razmer;
• pri zunanjem ometu povečani obseg del za transport/prenos materiala in primer drugih oteženih razmer;
• izravnava neravnih predelov do pribl. 10 mm;
• profili za lažjo izdelavo ometov, ki so namenjeni le za izdelavo ravnih zunanjih robov in razmejitev vključno z utori;
• varnostni elementi (npr. ograje), ki jih je pri nanosu ometov potrebno odstraniti; v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je treba vse tovrstne elemente po končanih delih ponovno namestiti – po potrebi tudi večkrat;
• zapolnitev in ometavanje instalacij na prebojih sten, če se to izvaja istočasno z ometi.

5.2 Stik stenskega in stropnega ometa
Stiki stenskih ali stropnih ometanih površin se izvedejo po pravilih izvedbe ostrega roba.

5.3 Površine:
Površine mavčnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali gladke (primerne za pleskanje) brez spremembe cene na enoto.
Površine cementnih ometov so lahko po izboru naročnika zaribane ali pripravljene za polaganje keramičnih ploščic brez spremembe cene na enoto.

6. Izmere in obračun:
Ometi se merijo po pravilih stroke za tovrstna dela.
Postavke za doplačila veljajo ne glede na spremembo razlike v višini.
Opomba:
Tolerance:
Za ometane stene in strope veljajo tolerance po standardu DIN 18002.
(Brošura: TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije)

Podlage za omete:
Po standardu SIST (Malta za omete – smernice za uporabo in nanašanje) so podlage razdeljene glede na naslednje načine izvedbe (navedene v tabeli A.4. do A.11.):
– opeka in votli zidaki, elementi iz klinkerja;
– votli zidaki in polni zidaki s cementnim vezivom (MWK);
– zidaki iz porobetona (P-Bet.);
– beton in lahki beton (Bet.);
– leso-cementni opažni zidaki z in brez dodatne izolacije (LC-OZ);
– leso-cementne izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-IP);
– leso-cementni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LC-VIP);
– leso-volneni izopaneli, enoslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-IP);
– leso-volneni večslojni izopaneli, dvo- ali troslojni, vgrajeni v beton kot opaž ali mehansko pritrjeni na zidni element (LV-VIP);
Pri navedbah v zvezi z različnimi podlagami za omete se upoštevajo ustrezne pozicije z uporabo oznake za večkratno uporabo po standardu SIST.

Reže – preboji:
Rege, utori in preboji so opisani v poglavju 15 - Utori, odprtine, rezanje, vrtanje.

Toplotnoizolacijski (kontaktni) fasadni sistemi:
Kontaktni toplotnoizolacijski fasadni sistemi so opisani v poglavju 44 - Kontaktne fasadne obloge.

Obnovitvena dela:
Odstranjevanje starega ometa in odvoz ruševin pri obnovitvenih delih je opisano v poglavju 02-Rušitvena dela

Prosto se formulirajo postavke za (npr.):
– ometi na špaletah, če je zahtevana ločena obdelava ali ob uporabi drugačnih ometov od tistih na ostalih površinah;
– površinske obdelave ometov za nanos matiranih ali polmatiranih slojev, nestrukturiranih stenskih tapet in gladkih zidnih oblog ter pri izvedbi površine s specialnimi sijajnimi učinki;
– kakršna koli drugačna kot »preprosta« členitev stenskih, stropnih in fasadnih površin (priporoča se ustrezna dokumentacija k specifikaciji dodatnih del);
– notranja toplotna izolacija vključno z ometom;
– apneni ometi;
– cementni ometi;
– toplotnoizolacijski ometi;
– lahki ometi (delno termoizolacijski ometi);
– letve za zavese;
– pri obnovitvenih delih zamenjava nosilcev ometa, utrditev podlage in kemijska
obdelava;
– sanirni ometi po principu sušenja;
– dodatne zahteve naročnika, kot dopolnila k standardiziranim popisom del

Seznam literature (npr.):
– Standard SIST EN 998-1 - Specifikacija za malte za zidanje - 1. del: Zunanji in notranji omet
– Standard SIST EN 998-2 - Specifikacija za malte za zidanje - 2. del: Malta za zidanje
- Standard SIST EN 1015-21 - Metode preskušanja zidarske malte – 21. del: Določevanje združljivosti enoslojnih ometov s podlagami
- Standard SIST EN 13279-1 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 1. del: Definicije in zahteve
- Standard SIST EN 13279-2 - Mavčna veziva in mavčni notranji ometi - 2. del: Preskusne metode
- Standard SIST EN 13658-1 - Kovinski profili - Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
- Standard SIST EN 13658-2 - Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
- Standard SIST EN 13914-1 - Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 1. del: Zunanji ometi
- Standard SIST EN 13914-2 -Projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov - 2. del: Notranji ometi
- Standard SIST EN 15824 - Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
- Standard SIST EN 16383 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje obnašanja higrotermičnih zunanjih sestavljenih toplotnoizolacijskih
sistemov z ometi (ETICS)
- Standard SIST-TP CEN/TR 15124 - Načrtovanje, priprava in uporaba notranjih mavčnih ometov
- Standard SIST EN 1991-1 -1 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Gostote,lastna teža, koristne obtežbe stavb
- Standard SIST EN 1991-1-4 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe vetra
SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek
- ETAG 004 - Smernica za evropska tehnična soglasja - Zunanji toplotno
izolacijski sestavljeni sistemi z ometom
- EAD 330196-00-0604 - Evropski ocenjevalni dokument - Plastična sidra za zunanje
toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- ETAG 014 - D34Smernica za evropska tehnična soglasja - Plastična sidra za
zunanje toplotno izolacijske sestavljene sisteme z ometom
- TS PFSTI 01 - Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov (GIZ PFSTI - Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev
fasadnih sistemov in toplotnih izolacij)
- PURES:2010 - Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
TSG–1–004 - Učinkovita raba energije, tehnična smernica
TSG–1–001 - Požarna varnost v stavbah, tehnična smernica
- Standard SIST EN 1008 Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v
industriji betona
- Standard DIN 18202 - Mejne vrednosti za odstopanja od ravnosti v visokih gradnjah – stavbe
- Standard SIST EN 13162 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz mineralne volne (MW) - specifikacija
- Standard SIST EN 13163 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - specifikacija
- Standard SIST EN 13164 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – specifikacija
- Standard SIST EN 13165:2013 Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – specifikacija
- Standard SIST EN 13166 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz fenolne pene (PF) – specifikacija
- Standard SIST EN 13167 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz penjenega stekla (CG) – specifikacija
- Standard SIST EN 13168 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesne volne (WW) – specifikacija
- Standard SIST EN 13169 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – specifikacije
- Standard SIST EN 13170 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – specifikacija
- Standard SIST EN 13171 - Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – proizvodi iz lesnih vlaken (WF) – specifikacija
01.10.81Popravila notranjih ometov sten glede na stopnjo poškodb
"1. Oteževalne okoliščine:
Vse oteževalne okoliščine, ki izvirajo iz značilnosti obnovitvenih del ali adaptacije (obn.), so vračunane v ceno na enoto.
"
2. Pojmi:
"2.1 Odbijanje:
Izraz odbijanje se nanaša na odstranjevanje poškodovanih delnih površin ometa, kar je ugotovljeno ob predhodnem pregledu s potrkavanjem.
"
"2.2 Obseg poškodbe:
Stopnjo škode bosta na podlagi dejanskih razmer skupaj določila naročnik in izvajalec.
Stopnja škode, navedena v ustreznih pozicijah, je del ometa, ki ga bo treba ponovno izdelati, neodvisno od obsega ometa, ki ga bo treba odstraniti.
"
"2.3 Nazivna debelina ometa:
Nazivna debelina ometa na notranjih stenah: 2 cm
"
"2.4 Dopolnitev manjkajočega ometa:
Manjkajoči omet bo izdelan v enaki kvaliteti in obliki, kot je obstoječi omet.
"
3. Obseg del/vračunana dela:
"3.1 V ceno na enoto so vključene naslednje storitve (kot dopolnitev k pomožnim storitvam v skladu s standardi in pravili stroke):
• zahteve iz predpisov o zvočni zaščiti in zaščiti pred prahom
• uporaba kontejnerjev
• preiskava celotne površine s potrkavanjem
• odstranjevanje ohlapnega/odstopajočega ometa
• strganje morebitnih fug
• čiščenje površin (npr. s krtačenjem, pranjem)
• odstranjevanje odvečnega gradbenega materiala
"
"3.2 Odstranjevanje:
V nadaljevanju se pod izrazom odstranjevanje razume nalaganje, odvoz, reciklaža, deponiranje ali odstranjevanje preostalega gradbenega materiala.

4. izmere in obračun:

4.1Površine:
Obračuna se celotna površina, za katero je navedena stopnja poškodbe ometa.
Stopnja poškodbe se nanaša na posamezne površine zidu, pri čemer se odprtine do 4 m2 ne odštejejo.

4.2 Špalete:
Izdelava ometa špalet pri odprtinah do 4 m2, vključno z izvedbo robov, z globino do 25 cm je vračunano v ceno na enoto ometa stene.

4.3 Višine:
Storitve, ki se opravljajo na višini od 0,0 do 3,2 m (d 3,2 m), in storitve, ki se opravljajo na višini od 0,0 nad 3,2 m (n 3,2 m so opisane v ločenih postavkah. Merodajna je dejanska skupna višina.

4.4 Doplačila se nanašajo na ometane površine.
Razmejitve, utori in profili za omet se obračunajo po dolžinskih merah.
Če se na izvedbo enega elementa nanaša več definicij (npr. rob = meja ometane površine in barvna meja), se za doplačilo obračuna samo ena pozicija.
Opomba:
Prosto se formulirajo postavke (npr.) za:
- drugačne poškodbe (priporočena je dokumentacija z npr. načrti, tlorisi, fotografijami)
- drugače členjenje, npr. močno členjene površine (priporočena je dokumentacija z npr. načrti, tlorisi, fotografijami)
- posebno čiščenje površine (npr. peskanje, luženje ali parno čiščenje, pri morebitnem cvetenju, algah)
01.10.81.00Naslednji podatki in zahteve glede načina izvedbe storitev se štejejo kot dogovorjeni in so vračunani v ceno na enoto.
01.10.81.00AMaterial za 10.81 po izbiri izvajalca
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.81:
Velja za postavko(e): __________
Material po izbiri izvajalca (I).Ponujeno: _______
01.10.81.00BMaterial za 10.81 po izbiri naročnika
Dogovori se uporaba spodaj ponujenih materialov za navedene postavke v podskupini storitev 10.81:
Velja za postavko(e): __________
Primer/vrsta materiala: _____________
Ponudi se navedeni material ali enakovredni materiali. Merila enakovrednosti: ________
Ponujeno: _________
01.10.81.00DNačin obdelave površine ometa za 10.81
Dogovori se izdelava površine za navedene postavke v podskupini storitev 10.03:
Velja za postavko(e): __________
Izdelava površine:
01.10.81.00EPodlaga za omet za 10.81
Velja za postavko(e):
Podlaga za omet:
01.10.81.01Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodovanega ometa.
01.10.81.01APopravilo ometa notr. sten do 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.01BPopravilo ometa notr. sten stopnišča do 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.01CPopravilo ometa notr. sten do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.01DPopravilo ometa notr. sten stopnišča do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.01EPopravilo ometa notr. sten do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.01FPopravilo ometa notr. sten stopnišča do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.02Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), vključno s pripravo podlage za omete (PPO), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodovanega ometa
01.10.81.02APopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.02BPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.02CPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.02DPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.02EPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.02FPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.03Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), vključno s pripravo podlage za omete (PPO) in vmesnim slojem mreže iz steklenih vlaken (ArMSV), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev z novim ometom.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodbe.
01.10.81.03APopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.03BPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.03CPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.03DPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.03EPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.03FPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, do 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.11Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodovanega ometa.
01.10.81.11APopravilo ometa notr. sten nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.11BPopravilo ometa notr. sten stopnišča nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.11CPopravilo ometa notr. sten nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.11DPopravilo ometa notr. sten stopnišča nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.11EPopravilo ometa notr. sten nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.11FPopravilo ometa notr. sten stopnišča nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.12Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), vključno s pripravo podlage za omete (PPO), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev manjkajočih delov, glede na aktualno stanje površine.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodovanega ometa
01.10.81.12APopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.12BPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.12CPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.12DPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.12EPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.12FPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.13Popravilo notranjih ometov sten (NOSte), vključno s pripravo podlage za omete (PPO) in vmesnim slojem mreže iz steklenih vlaken (ArMSV), ne glede na vrsto ometa in ne glede na to, ali gre za nosilno ali vmesno steno, vključno z odstranjevanjem odvečnega gradbenega materiala. Odstranjevanje poškodovanega starega ometa in zapolnitev z novim ometom.
Kot podatek sta navedeni višina in stopnja poškodbe.
01.10.81.13APopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
01.10.81.13BPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe do 10 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.13CPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25%
01.10.81.13DPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe nad 10 do 25 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.13EPopravilo ometa notr. sten, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
01.10.81.13FPopravilo ometa notr. sten stopnišča, pripr.podlage, arm. mrežica, nad 3,2 m, poškodbe nad 25 do 50 %
Za stene nad stopnicami, vključno z vsemi vmesnimi podesti in klančinami, vključno z vsemi oteženimi razmerami (npr. delo na profilu stopnic).
01.10.81.21Popravilo površine (Pov) in fug pri notranjih neometanih stenah, ne glede na višino, čiščenje odvečne malte iz fug s krtačenjem in nanos zaščite za fuge (zašč.fug). Čiščenje celotne površine s krtačo, vključno z odstranjevanje odvečnega gradbenega materiala. Čiščenje celotne površine.
01.10.81.21APopravilo ometa notr. sten, fug, čiščenje, zap.spojev
01.10.81.21BPopravilo notr. sten, fug, čiščenje, zap.spojev, beljenje.
vključno z beljenjem (bel.).
01.10.81.21CPopravilo ometa notr. sten, fug, čiščenje,zap.spojev
Vključno z nanosom tanke plasti redke malte in obdelava z zidarskim čopičem ali krtačo.
01.10.81.22Notranji kletni zidovi, ne glede na višino, čiščenje z metlo, vključno z odstranjevanjem odvečnega odpadnega materiala. Čiščenje celotne površine.
01.10.81.22AČiščenje notranjih kletnih sten
01.10.81.22BČiščenje in beljenje notranjih sten kleti
01.10.81.22CČiščenje in beljenje notranjih sten kleti
Vključno z nanosom tanke plasti redke malte in obdelava z zidarskim čopičem ali krtačo.
01.10.81.23Izravnava starih površin notranjih sten z nanosom izravnalnega sloja, ne glede na način nanosa in tip podlage.
Kot podatek je navedena debelina izravnalnega sloja.
01.10.81.23AIzravnalni omet, popravilo, deb. nad 10 do 20mm
Največja skupna višina stene: _______
01.10.81.23BIzravnalni omet, popravilo, deb. nad 20 do 30mm
Največja skupna višina stene: _______
01.10.81.23CIzravnalni omet, popravilo, deb. nad 30 do 40mm
Največja skupna višina stene: _______
01.10.81.23DIzravnalni omet, popravilo, deb. nad 40 do 50mm
Največja skupna višina stene: _______
01.10.81.51Doplačilo (Dp) za popravilo notranjih ometov zidov (NO) za otežene razmere.
01.10.81.51ADp.popravilu ometa notr. sten za stebre
Za stebre (samostoječi zidani ali stenski odseki, katerih širina in debelina ne smeta biti večji od ene tretjine njihove višine).
01.10.81.51BDp.k popravilu ometa notr. sten za povečane zahteve za ravnost
V primeru večjih zahtev glede mejnih vrednosti za ravnost. (npr. kot podlaga za obloge iz ploščic).
01.10.81.51CDp.k popravilu ometa notr. sten za kote in robove manj kot 90 stopinj
Pri oblikovanju notranjih robov (žlebov), ki so zasnovani tako, da imajo kot manjši od 90 stopinj.
m
01.10.81.51DDp.k popravilu ometa notr. sten za ukrivljene stene in okrogle stebre
Pri ometanju ukrivljenih podlag in stebrov z okroglim prečnim prerezom, vključno z morebitnim potrebnim debelejšim ometom in pripomočki.
Več podrobnosti o ukrivljenosti ali premeru: _______
01.10.81.51EDp.k popravilu ometa notr. sten za loke
Pri izdelavi ometanih površin z ukrivljenimi robovi, vključno z robnimi profili, z uporabo šablon (merilniki) in robovi.
m
01.10.81.81Doplačilo (Dp) k popravilu notranjih ometov, ne glede na tip podlage in vrsto ometa, za zaprtje (ometanje) rež, preko katerih niso napeti ali vgrajeni nosilci za omet, v okviru izvedbe ometov. Za reže z večjo globino, kot je dvakratnik nazivne debeline ometa, in večjim obsegom, kot je štirikratnik preseka napeljav.
01.10.81.81ADp.k popravilu ometa za zapiranje (ometavanje) rež in utorov
m